СОУ "Методий Драгинов"

2007-2008 учебна година

Учебната 2007-2008 година започна за всички ни нормално. С активното участие на преподаватели, възпитатели и помощно-обслужващ персонал се извърши необходимата подготовка за организиране на образователно-възпитателния процес традиционното  тържество по откриването на учебната година се проведе на ниво. В края на същото се прочете обръщение към родителите и учениците за подкрепа на преподавателите в предстоящата учителска стачка – от национален мащаб.
Стачката продължи двадесет и пет работни дни, което постави пред екипа проблема за преодоляването на изоставането чрез преструктуриране на учебното съдържание.
Основна задача през цялата година бе изпълнението на главната цел – повишаване на качеството и ефективността на урока, като структурна единица за организацията и провеждането на обучението . богата и разнообразна бе дейността на колектива по отношение на изготвяне и защита на проекти. От представените проекти бяха одобрени проектите изработени от г-ца Кр. Пачалова, Ибр. Налбантов и Дуня Бошнакова.
През тази година имаше много изяви на наши ученици, както на национално ниво (Мирослав Налбантов по биология в Сопот) на национални пед. четения (г-н Ибриям Налбантов) също на областно ниво (спорт, олимпиади по физика, география, история, математика). Основна задача на ръководството през годината бе успешното завършване на нашите ученици I кл – 64, II – 62, III кл. 58, IV – 65, 80 ученици са роми, общо 540 ученици обхванати в 25 самостоятелни паралелки (13 в началния и 12 в прогимназиален етап), 5 полуинтернатни групи – 4 в начален и 1 в V клас, 20 ученици със СОП.
Общия успех на училището по първа група предмети е 4,33 (12 предмета) спрямо 4,16 от миналата учебна година. От втора група предмети успеха е Мн. добър 4,95. Носители на слаби оценки са само двама ученици с три слаби общо 6 слаби оценки.
 Положителна оценка върху резултатите които имали оказа Комплекната проверка от РИО Пазарджик в края на миналата учебна година. Успехите ни с учениците не са случайни, а едно закономерно явление. През следващата година заедно всички трябва да затвърдим завоюваните позиции, но и да повишим качеството на образователно-възп. процес във всички направления, за да отговорим достойно на най-актуалните проблеми и предизвикателства на времето в което живеем и подготвяме учениците ни за бъдещето

Рая Мазълов - директор

Бележки и коментари