СОУ "Методий Драгинов"

1979-1980 учебна година

Учебната година започна при голям ентусиазъм от страна на учителския колектив, след тържествено чествуване 35 год. от 9-ти септември и в духа на Решенията на пленума на ЦК на БКП за преустройство на образователната система, на встъпителното и заключително слово на др. Т. Живков.
Всички ученици бяха прибрани навреме. Целият учебно-възпитателен процес беше насочен към даване трайни и задълбочени знания, изграждане на марксистко-ленински мироглед, професионално ориентиране на учениците, единство на урочната и извънкласна дейност.
Годината завършихме с успех 4,27. Оставащ само 1 ученик в средния курс. В началния курс, а оставащите бяха 11 – освидетелствувани от лекарска комисия като бавноразвиващи – олигофрения.
В кръжочната дейност бяха обхванати  50 % от учениците.
Футболният отбор „Смяна – 80“ стана окръжен първенец и участвува в срещи с други отбори от други окръзи.
Ансамбълът на училището беше награден от ЦК на ДКМС – 20 дневна почивка в ГДР – където 22 момичета и момчета изнесоха концерти. Ръководител на ансамбъла е др. Гр. Кадьова.
За осъществяване на по-добра връзка с родители и общественост с училището за възпитание на подрастващите се изгради училищно настоятелство с председател Емил Евт. Алендаров.
За подобряване материалната база на17 декември 1979 год. по най-тържествен начин се положи основния камък на пристройката към училището с 4 кабинета и 8 кл. стаи, на стойност 120 хил. лв. На тържеството присъствуваха: Л. Бахчевански – парт. секр-р, Ив. Благов – кмет; Сл. Гугалов – дир. на уч-то; М. Радков – председател на ОФ, Ем. Маджиров – секретар на ДКМС; Архитект Ст. Попов – от гр. Паз-к, учителският и ученическият кол-ви, родители, строители и общественици.
За оказване помощ в изграждането на пристройката (строеше се по стопански начин) се дадоха много доброволни трудови дни от обществ. и полит. организации.

Записал директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари