СОУ "Методий Драгинов"

1924-1925 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

Рано през учебната 1924 – 1925 г. вече започва записването на учениците и тяхното редовно посещение на училището. Общо се записват 75 ученика. Но е било много притеснено тези 75 ученика да учат в 2 стаи, в които са учели и децата да четат Коран. По липса на помещение още същата година отпадат 10 и остават 65.
С разрешение на Министерството на Народното просвещение от това време за учители по турско четене и писане се назначени двамата местни учители Якуб Ибр. Шарков и Мехмед Афузов Ахмов.

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

 

Рано в началото на учебната 924/925 год. Снабден вече със списък макар и непълен Васев идва в селото и почва своята работа. За училищно помещение му се определят същите тия две стаички в които се помещавало часното им мухм училище. Прави се ремонт на стаите доколкото е било възможно, събира се покъщнина, пособия и пр. и се почва работа при най неблагоприятни условия. Записаха се 75 деца само момчета. Момичетата бяха освободени по желанието на населението и с разрешението на Окр. Инспекция. Той после по липса на помещение около 10 деца от записаните бяха освободени и редовно занятията се почнаха с 65 деца. Назначиха се 2 ходжи (тур. Учители) по закон – Божие и турско четене и писане с 12 часа седмично. А за българските учители 18 часа седмично. По турско четене и писане беше назначен Якуб Ибрахимов от с. Корова, женен с основна заплата 720 л. Х клас, 5 категория. А по закон Божие Мехмед Аф. Ахмов от с. Корова, женен със запл. 720 Х клас V категория. Разпредели в 2 паралелки на у-ля Васев му беше невъзможно да ги обучава сам, ето защо от министерството беше назначена и учителката Пота П. Подорова редовна у-ка ато с. Порес – Луковидско женена с основна заплата 1240 лв. II клас IV категория.

                Така се тури начало на първ. Нар. училище тук. Занятията почнаха на 25 септемрий и през цялата година не прекъсваха. Пом. Окр. Учил. И-р ревизира административно училището и (индилогично?).

                Учебните занятия се свършиха на 25 май. Тогава се и раздадоха свидетелсвата на децата-

С. Корово

25 октомврий 926 год.                                Учител: подпис

Бележки и коментари