СУ "Методий Драгинов"
За следващите проекти по Еразъм+ можете да прочетете в страницата "Проекти"

Еразъм +

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА

    През 2020 г. Средно училище „Методий Драгинов“ спечели финансиране на проект към „Център за развитие на човешките ресурси“ по програма „Еразъм+”, КД1: Образователна мобилност на граждани. В проекта беше предвидено обучение на група от трима учители в Малта на тема – CLIL (съдържателно езиково интегрирано обучение). Съдържанието на курса е тясно свързано с иновацията, която стартира в СУ „Методий Драгинов“ през новата учебна година. Дейностите по проекта стартираха през месец юли и включват обучение, семинари и работни разговори. Посещението на структурирания курс и въвеждането на иновативния подход в обучението е част от стратегията на нашето училище за постигне висококачествено, мултикултурно, европейско образование на учениците. Работата по проекта дава отлична възможност за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на преподавателите.

    През периода септември – ноември, участниците в структурирания курс извършиха предварителна подготовка за мобилността. Учителят по английски език помогна на колегите си  с езиковата подготовка, които от своя страна използваха сайтове, повишаващи нивото на езика за самостоятелната си подготовка. Участниците опресниха и знанията си по методика с помощта председателите на методическите обединения. Бяха посетени и два обучителни курса: единият за  опознаване на културата и обичаите на Малта - "Култура и културни паметници в Малта". А вторият- "Междукултурна комуникация", се проведе за преодоляване на културните различия между двете страни. Междукултурното обучение е нужно, за да се осъществи безпроблемен контакт с местните обучители и оргнизацията.

 

МОБИЛНОСТ - Обучението в Малта

    Висок професионализъм, отлично качество, дружелюбност, отзивчивост - всички тези определения не могат да опишат напълно атмосферата в ETI Mалта, където  се обучиха трима наши колеги. Отлично място, което предлага знания, опит, подкрепа и идеи, които ще повишат качеството на преподаване в ИСУ "Методий Драгинов".

    В изпълнение на дейностите, предвидени по Програмата, трима учители от нашето училище (Елена Боянова, Сузанка Муртева и Милен Налбантов) завършиха през месец ноември 2020 г. обучението си в ETI, Сан Джулиан, Малта, където овладяха преподаване по метода CLIL. Проектът се нарича „Иновативни учители-успяващи ученици“ и се осъществи по програма Еразъм+, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта  на проекта е повишаване качеството на обучение в училището чрез въвеждане на иновативни методи.
Нашите преподаватели бяха впечатлени и от ерудицията и задълбочените знания на младата преподавателка от български произход Роберта Басарболиева, която успя да грабне вниманието и да предизвика интереса на аудиторията. Обучителните сесии преминаваха леко, неусетно и едновременно с това предизвикателно.
В края на обучението си учителите получиха сертификат Европас мобилност, който описва придобитите професионални умения и компетенции.

 

 

 

 

 

 

Обучителен курс 1 - CLIL

Някои ползи от употребата на метода CLIL в обучението

    CLIL интегрира както обучението по съответния учебен предмет, така и изучаването на чужд език. Използвайки CLIL, учениците учат един или повече от своите учебни предмети на целевия език, често английски, но може да бъде използван и друг език. Не се очаква учениците да владеят на високо ниво чуждият език, преди да започнат да учат. Те учат тези думи, които са им необходими за усвояване на съдържанието на предмета.
    С CLIL изучаването на съдържанието на учебния предмет и изучаването на езика са еднакво важни. И двата учебни предмети са еднакво важни за учениците. Затова те се разработват и интегрират бавно, но стабилно. В дългосрочен план учениците научават както съдържанието, така и чуждия език, дори понякога по-добре от учениците, които изучават езика в отделни часове.
    Когато преподават предмета си с помощта на чужд език, учителите трябва да покажат на учениците как да открият информация за себе си, как да учат и да говорят на езика едновременно, как да откриват нови идеи и начини на учене, така че използването на езика да стане част от процеса на обучение. С други думи, учителите трябва да променят методологията си и да намерят различни начини да помогнат на учениците да се учат.
    По този начин учителят подготвя младите ученици за съвременния свят, където хората работят в екипи по проекти, използвайки чужди езици, за да комуникират с  колегите си и да общуват с хора в различни страни. От тях се очаква да решават проблеми и да планират собствената си работа, като използват редица източници, особено Интернет.
    По този начин CLIL е предназначен да подготви младите хора за бъдещето. Този метод предоставя първата стъпка към самостоятелно учене и разбиране.
    Една от важните причини за въвеждането на CLIL е да се помогне на образователния сектор да подготви днешните ученици не само за днешните условия на труда, а и за утрешните.  Младите хора трябва да бъдат готови да се изправят пред предизвикателства различни от тези, пред които са били изправени техните родители, баби и дядовци.
Като учители, ние трябва да помагаме на младите хора да се развиват, да поемат отговорности в работата и в живота си, да могат да си сътрудничат с други хора и да могат да мислят в перспектива.

    Когато учителите планират урок по метода CLIL, те трябва да помислят за пет неща - Съдържание, Комуникация, Компетентности, Общност и Познание

 

Съдържание

    Както при традиционното преподаване, така и с метода  CLIL, учителите разработват уроците въз основа на предходните знания.  По този начин учениците изграждат знанията си за съдържанието на учебния предмет по подобие на изграждането на стена, тухла върху тухла.

Комуникация

    В миналото учениците научаваха урочното съдържание слушайки учителя. С CLIL учителят говори много по-малко. Учениците учат заедно и работят в групи, разговаряйки както помежду си, така и с учителя, като използват колкото се може повече чуждия език. Това се осъществява с помощта на задачи, които стимулират самостоятелността, комуникативността и креативността на учениците. Учителят, който използва CLIL трябва да си зададе някои въпроси: В какъв вид комуникация ще участват учениците? Кой език ще бъде по-полезен за тази комуникация? Кои ключови думи за съдържанието на предмета ще са им необходими? Какво „скеле“ мога да осигуря?

Компетенции

    Ако учениците могат ясно да отговорят на въпроса „Какво мога да направя?“ след урока, тогава ясно ще проличат  и резултатите. Например в час по математика: „Мога да изчисля площта на триъгълник“. Учителите по метода CLIL мислят за възможните въпроси и отговорите, които искат да получат от учениците си, както за съдържанието на предмета, така и за новите термини в чуждия език.

Общност

    Преподавателите, които използват метода CLIL, помагат на учениците да свържат наученото със света около тях. Учениците виждат, че това, което научават, не е само учебен предмет, а нещо, което е свързано с „реалния свят “.  Учителят, преподаващ CLIL трябва да помисли за:
    Какво е значението на този урок за ежедневието и обкръжението на ученика?
    Как се свързва с общността или културата около учениците? Има ли връзка и с други култури?

Познание

    Разбира се, учителите са задавали конкретни въпроси на учениците и са получавали конкретни отговори, много преди да се появи методът CLIL. Разработеният урок стъпка по стъпка, тухла по тухла, развива уменията за мислене на учениците.
    Методът CLIL разчита много на Таксономията на     Блум, която представлява йерархия на мисловните умения, в която по-високите нива на мислене включват всички познавателни умения от по-долните нива. Тази Таксономия е преразгледана и осъвременена от Anderson и Krathwohl.
    Подходът CLIL се опитва да развие тези умения за мислене, като ги издигне на по-абстрактно и аналитично ниво.Според CLIL:
    Трябва да запомним една концепция, преди да можем да я разберем.
    Трябва да разберем една концепция, преди да можем да я приложим.
    Трябва да можем да приложим концепция, преди да можем да я анализираме.
    Трябва да анализираме концепциятa, преди да можем да я оценим.
    Трябва да запомним, разберем, приложим, анализираме и оценим една концепция, преди да можем да създадем нещо ново.

Bloom’s Wheel

    Диаграмата по-долу илюстрира думите, които можем да използваме, когато задаваме въпроси и поставяме задачи, за да насърчим различни умения за мислене.

    Няма конкретна методология, свързана с CLIL. Въпреки това, някои общи характеристики са се наложили в различни европейски страни, а основните са:
    - CLIL изисква активни методи, кооперативно управление на класната стая и акцент върху всички видове комуникация (лингвистична, визуална и кинестетична);
    - В CLIL е важно да се използват аудио-визуални средства и мултимедия, за да се преодолеят проблемите, причинени от използването на чуждия език;
    - CLIL набляга на използването на холистични начини на обучение, както и на учене чрез практически опит;
    - В CLIL се препоръчва използването на целевия език (TL) за автентична комуникация, без да се обръща внимание на езиковите грешки;
    - Преподаването на втори език и съдържание едновременно трябва да включва езиково „скеле“ като преформулиране, опростяване и илюстриране;
    - Използването на роден език трябва да бъде последната възможност за комуникация и трябва да се избягва, освен когато е необходимо;
    - Но в ранните етапи на CLIL, е напълно естествено да се използва повече роден, отколкото чужд език или смес от двата езика, за да бъде посланието по-ефективно и да се преодолее първоначалното смущение;
    Също така е препоръчително учителите по учебен предмет и език да работят в сътрудничество, за да се избегнат недоразумения;
    - Уменията за работа в екип са необходими на учителите по CLIL при подготовката на учебни материал, както и при самото преподаване;
    - Когато планират уроците, учителите трябва да вземат предвид езиковото ниво на учениците;
Специалистите препоръчват при планирането на учебната програма с CLIL  да се вземат предвид:
    - възрастта, нуждите, интересите и общата езикова компетентност на децата;
    - компетенциите на учителя и опитността му в CLIL, както и владеенето на втория език;
    - административната подкрепа, наличността на ресурси и материали;
    - ресурсите на местната общност;
    - мотивацията на учениците и интереса на родителите;
    - резултати и цели;
На практика подходът CLIL към преподаването има различни форми - от преподаването на целия учебен материал на новия език (пълно потапяне), до адаптиране на езиковото съдържание, за да се постави фокусът върху съдържанието на предмета.

    Диаграмата по-долу илюстрира разнообразието на подходите, което може да се използва от учителя при подготовката на урока.

Скафолдинг

    CLIL обучението е процес на изграждане на знания по предмет и усвояване на езика едновременно.
    Във всеки урок по CLIL се въвежда ново съдържание и нови думи от езика, за да се надгради основата, която учениците вече имат. Чрез взаимодействието със съученици, с учителя и с помощта на мултимедийните ресурси, всеки ученик изгражда нови знания със собствено темпо, преминавайки от просто осъзнаване към истинско разбиране и умения за използване на знанията.
    Скелето е модулна система от метални тръби, която осигурява временна поддръжка за хората, които строят сгради. Това им позволява да строят много по-високо, отколкото биха могли да достигнат от земята.
    Скелето като метафора се използва, за да се опише как на учащите може да се помогне да постигнат неща, които все още не са готови да направят сами. Това е полезно описание, тъй като подчертава, че тази помощ е само временна. Помощта се премахва постепенно като обучаемия придобива необходимите знания и опит, за да бъде независим, точно както скелето се премахва, след като сградата е завършена. Въпреки че „скелето“ или помощта, обикновено се предоставя от учителя, то може също така, да се предоставя и от по-опитен връстник или група от връстници.
    След като обучаемият е уверен в това как и какво иска да каже в дадена ситуация, той ще може да използва своите езикови познания в други ситуации, без „скеле“. Необходимите знания / умения / разбиране ще бъдат интернализирани и вече могат да бъдат използвани без външна подкрепа.
    Помощта има много форми. Например, когато създаваме „скеле“ на умението да четем, въпросите, които учителят задава за определен текст, могат да насочат читателя към ясно разбиране; уменията за писане могат да се развият чрез примерни текстове или използването на графични органайзери за подпомагане на организирането на идеите на ученика.

    С течение на времето, използвайки т.н. „скеле“, учениците затвърдяват знанията и „скелето“ намалява. Зоната „Мога да го направя“ се разширява и ученикът преминава на по-високо ниво.

Автономност на учащия

    Основна цел на обучението по метода CLIL е да се помогне на учениците да работят самостоятелно и да развият своите собствени знания и умения.
    Как учителите по метода CLIL могат да постигнат това?
    В миналото от учителите се очакваше да контролират кога, къде и как се провежда обучението.
     С CLIL трябва да се опитаме да променим подхода си, да помислим как да „пуснем юздите“ в клас и да се изправим пред загубата на централната си роля. Трябва да предадем известен контрол и автономност на нашите ученици.


    Ето някои неща, върху които учителят може да помисли:
    • Опитайте се да разберете или „да се свържете“ с живота на учениците и техните нужди и интереси;
     • Упражнявайте се да насърчавате (и да се наслаждавате) на общуването между самите ученици;
     • Позволете на учениците да помогнат при определянето на критериите за оценяване на съдържанието на предмета и владеенето на езика;
     • Съгласете се да приемете генерирани от учениците правила за приемливо поведение в класната стая;
     •  Позволете на учениците сами да поискат новите думи от чуждия език, когато имат нужда от тях, вместо да преподавате предварително думите, които смятате, че ще им трябват;
     • Спрете да очаквате всички ученици да работят по един и същи начин: посъветвайте ги да разпознаят и разработят свои собствени стилове и стратегии за учене;
     • Поставете се на тяхно място и си представете ученето по различни и вълнуващи начини;
    • Променете подхода си;
     • Отговорете на непосредствените нужди на учениците;
     • Продължавайте да вярвате, че даването на автономия на учащия ще доведе до по-добро обучение!


     В началото учителите по метода CLIL могат да се чувстват уязвими в новата си роля. Трудно е да се започне работа по нетрадиционен начин, който е нов не само за учителя, но и за учениците - те ще се противопоставят на промяната на начина си на живот в класната стая. Учителят трябва да бъде търпелив и да им даде възможност да се адаптират постепенно към самостоятелна работа. Понякога учениците предпочитат да седят, да слушат учителя и очакват да им се казва какво да правят по-нататък!
    Една от най-важните и най-трудните роли на учителя по метода CLIL е да обучи учащите се как да бъдат независими.

Взаимодействие

     Комуникацията е едно от петте „C“ на метода CLIL. То се отнася не само до това как учителят и обучаващите се комуникират помежду си на чуждия език, но и до това как учениците могат да учат, сами и с взаимопомощ. Подходът CLIL признава, че ученето не е чисто вътрешен и когнитивен процес, а едновременно е и процес на взаимодействие, при което знанията и разбирането се споделят.
     Как учителите по метода CLIL насърчават взаимодействието между учениците?

Работа по двойки

    Когато учителят зададе въпрос, очертае проблем за решаване или постави творческа задача, някои ученици ще търсят начини да избегнат говоренето пред целия клас, особено ако е на чуждия език! Ако учителят може да предвиди, че това е проблем за учениците, той може да използва техниката „помисли и сподели с приятел“, за да помогне.
     • На първо място, на учениците се дава време за самостоятелно мислене, за да могат да отрепетират отговора в собствения си ум.
    • След това всеки ученик може да разкаже своите идеи на партньора си по чин, за да могат и двамата да разберат дали идеите им имат смисъл и дали езикът, който използват, е разбираем.
     • По този начин учениците ще имат възможност да изпробват това, което искат да кажат, и ще бъдат много по-уверени в споделянето на идеите си с целия клас.

Групова работа

    Когато учениците работят по двойки, те ще се опознават по-добре и ще изграждат нови взаимоотношения. Това е особено полезно при работата по проекти, където взаимодействието между членовете на групата е от съществено значение за развитие на сътрудничеството.
    • Взаимодействайки в групи, учениците могат да се отпуснат, да работят творчески и да поемат повече рискове със своите езикови умения.
     • Те могат да работят според възможностите си и да поемат контрола върху собственото си обучение.
     • До успешното завършване на заданието учениците ще имат многобройни възможности да говорят заедно и да конструират заедно изучаването на съдържание и на новия език.
     Разбира се, работата по двойки и групи не е нищо ново в историята на преподаването, но те са във фокуса на метода CLIL.
     След като едно училище реши да работи по метода CLIL, всеки учител, който участва, ще се нуждае от време, за да преразгледа методите си, да помисли върху естеството на своето преподаване и да реши какви адаптации ще са необходими. Обмислянето и опознаването на този ориентиран към учениците и интерактивен начин на обучение ще позволи на учителя да каже с увереност „утре е първият ден от срока и аз преподавам CLIL!“

Оценяване

    При оценяване знанията на учениците, от първостепенно значение е да се вземат предвид както усвояването на съдържанието, така и на чуждия език, докато се оценява напредъкът на учениците, обучавани по метода CLIL.  А учителите трябва да базират оценката си и върху двата елемента. При всички случаи оценката при CLIL обучението е различна от традиционните методи. Ако съдържанието и езикът не се оценяват едновременно, двойният фокус на CLIL се губи. Понякога обаче може да се даде приоритет на разбирането на съдържанието на предмета, а понякога на точното използване на езика.

Обучителен курс 2 - Образователни ресурси

    Във втория обучителен курс учителите се запознаха с образователни ресурси: Multidict, Clilstore и други интернет-базирани приложения.

Социална програма

    По време на обучението си в Малта, тримата преподаватели от нашето училище имаха възможност да се запознаят с културата, историята и природата на тази интересна страна.

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛАТИ - Разпространение на резултатите

Обучения за учители

    Преподавателите, които завършиха обучението в Малта, предадоха опита си на своите колеги от училището – онлайн (по време на по-строгите противоепидемични мерки) и присъствено. През месеците януари, март и май в СУ „Методий Драгинов“ се проведоха вътрешни обучения по методически обединения, на които преподавателите посетили обучителен курс в Малта, запознаха колегите си със същността на иновативния метод CLIL. От учебната 2020/2021 година методът CLIL е иновация в училището ни, с тенденция да се увеличават паралелките, които усвояват определен учебен предмет с чужд език. Обученията предизвикаха интерес сред присъстващите, които изявиха готовност не само да изучават чужд език, но и да го интегрират в часовете си. Образователните приложения също грабнаха вниманието на аудиторията. Бъдещето на страната ни е в обединена Европа, затова владеенето на чужд език е задължително условие за успешен старт в живота за младите хора. До този извод достигнаха участниците в обучението и изразиха желанието си за въвеждане и на други иновации, които да развиват училището ни и да дават добра подготовка на учащите се.

 

 

 

 

 

Открити уроци

    В СУ „Методий Драгинов“ бяха проведени и открити CLIL уроци – от Сузанка Муртева в на начален етап и от Кипра Марова и Милен Налбантов в прогимназиален етап.

 

Открит урок в иновативната паралелка – 2 клас

    На 25.01. 2021г в ИСУ „Методий Драгинов“ се проведе открит урок във IIб клас на тема: "В света на техниката“. Основен метод на преподаване бе CLIL или „Съдържателно-езиково интегрирано обучение“. Сузанка Муртева – класен ръководител на IIб клас приложи на практика усвоените иновативни техники на преподаване. През месец ноември група от трима преподаватели посети структуриран курс в ETI (Executive Training Institute) –  Малта, чиято основна тема бе приложението на CLIL в обучението. Методът CLIL е иновативен, защото позволява интегрираното преподаване на учебен предмет с изучаването на чужд език. В процеса на работа малките ученици се запознаха с наименованията, основното ръководство за работа и безопасност на електрическите уреди на роден и на английски език. Малчуганите проявиха висока активност, защото материалът бе представен по лесен, забавен и интересен начин от младата преподавателка. Сузанка Муртева грабна вниманието на децата с множество нагледни материали, игрови подход и употребата на дигитални технологии. Второкласниците участваха в урока с неприкрито желание. Те изразиха и задоволството си от новия начин на преподаване. Учениците вдигаха ръка, ставаха на крака, чуваше се нетърпеливото „Аз, госпожо, аз“. 
     Методът CLIL e насочен към развитието на креативност и самостоятелност у учениците. А тънкостите по преподаването с иновативния метод нашите преподаватели усвоиха при посещението си на курс:„CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL“ в Executive Training Institute – ETI, Малта. Те бяха впечатлени от високото професионално ниво на преподавателката с български произход Роберта Басарболиева. „Тя направи часовете ни безкрайно интересни и ни въведе в тънкостите на метода CLIL неусетно и завладяващо. Останахме очаровани от нейните знания и умения и невероятната способност да „събуди“ ентусиазма и енергията на аудиторията. Занятията бяха съчетание на теоретични знания и практическото им приложение. Щастливи сме, че срещнахме тази талантлива и невероятна българка в далечна Малта и че чрез наученото там провокираме мисленето и обогатяваме знанията на нашите ученици.“ – споделиха участниците в структурирания курс по програма Еразъм+.

Открит урок в иновативната паралелка – 5а клас

    На 12.05.2021 се проведе интегриран урок по английски език и история от преподавателите Кипра Марова и Милен Налбантов – I love Bulgaria. Чрез метода CLIL, който е иновативен за училището ни, учениците се запознаха с важни моменти от историята на страната ни. Със завидно умение г-жа Марова преведе децата през важни събития от родната ни история на английски език. Според подхода CLIL, ученето не е чисто вътрешен и когнитивен процес, а едновременно с това е и процес на взаимодействие, при което знанията и разбирането се споделят. С присъщите си внимателност, спокойствие и такт, г-жа Марова спечели доверието на децата и ги мотивира да споделят и да общуват помежду си на чужд език като изучават сложната материя по история. Преподавателите успяха да вдъхнат увереност и самочувствие на учениците си, помогнаха им да покажат знанията си по двата учебни предмета. С активното си участие в час, децата убедиха гостите, че методът CLIL е успешно нововъведение, което ще разшири знанията им и ще ги подготви по-добре за бъдещи предизвикателства. Преподавателите възложиха на класа задачи, които стимулират самостоятелността, комуникативността и креативността. Учениците работиха в групи и по двойки, разговаряйки, както помежду си, така и с учителя, като използваха основно чуждия език, което говори за усилената работа, положена от опитната преподавателката.
    Откритият урок е част от програмата на проекта за мобилност на преподаватели „Иновативни учители-успяващи ученици“, по КД1, сектор Училищно образование, който бе финансиран по програма Еразъм+.

 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

По време на изпълнението на проекта обществеността беше своевременно информирана за дейностите по Програмата чрез медиите, издадена беше и брошура.

В НАЧАЛОТО