За нас

Кратко представяне на училището

 

    Средно училище "Методий Драгинов" - село Драгиново, община Велинград, има 107-годишна история. Това е училище с неповторим облик и доказан авторитет. Днес в него се обучават 584 ученици от първи до дванадесети клас в дневна и самостоятелна форма на обучение. Училището е общинско, разполага с 34 учебни стаи и кабинети.
Училището осигурява общообразователна, разширена подготовка и професионална подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
    В Средно училище "Методий Драгинов" работи екип от 58 добре подготвени и мотивирани специалисти, които възприемат работата си като призвание и мисия в обществото, за да възпитат у учениците любов към науката. Затова нашите ученици се представят достойно на олимпиади и състезания. Печелили сме призови места на общинско, областно и национално ниво.
    Едновременно с това ние, ученици и учители, ценим и съхраняваме обичаите, завещани от дедите ни. Село Драгиново се слави със своите неповторими традиции. Носител е на приза „Уникално европейско селище“. Заслуга за това има и нашето училище. В клубовете за извънкласна дейност се проучват старинни обичаи, занаяти, предания и песни. Правят се възстановки, изработват се традиционни предмети за бита. Девизът на нашето училище е: "Ценим традицията, градим настоящето, сътворяваме бъдещето".
    За постигане на целите си училището работи в партньорство с Училищно настоятелство, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправителствени организации.


За нас

Ръководство на училището

Директор:

Дуня Бошнакова

Заместник-директори:

Ибриям Налбантов
Красимира Пачалова
Божидар Садъков

За нас

Кратка история на училището

Преди

Дълги години в село Драгиново има само духовно училище. Както във всички мохамедански училища, така и тук съществува мектеб (училище) към джамията за заучаване на молитви. Методът на преподаване е подражанието – учителят диктува дадена молитва, а ученикът я повтаря, докато я научи наизуст, после се пристъпва към заучаване на елифа (арабска азбука) и след това се преминава към четене на Корана. Такова училище има чисто религиозен характер и подготвя децата само да четат молитви и да се подписват на староарабски. За това обучение няма срок. Успелите завършват с „хатим” (цялостно четене на Корана), а някои от желаещите могат да продължат образованието си в по-висша степен – медресета.

Летописна книга на училището

За нас

Кратка история на училището

Началото

През учебната 1881/1882г. в село Каменица (тогава на 5 км от Драгиново)се открива отделение за помачета... Новото светско училище в село Драгиново е открито през 1914 година. Живите свидетели от онова време добре си спомнят песента на училищния звънец в двора на джамията, където е построена паянтова постройчица с две учебни стаи. Архивните материали разказват за първата учителка Мара Тачева и нейната борба срещу местните първенци, които недооценяват ролята на новото училище. След Първата световна война Спиро Василев също не успява да се пребори с упоритата съпротива.

За нас

Кратка история на училището

Първите стъпки

За трудните години Величка Карова си спомня:
Бяхме трима учители – аз, Тота Тодорова и Г. Похлупков. В първия учебен на 1925г. ни посрещнаха само ходжите и все пак почнахме. Какви условия ни бяха създадени! Учехме в две класни стаи до джамията. Освен черна дъска с триножник и примитивно сметало – друго нямаше. Хигиената не мога да опиша... ние с Георги пътувахме, но баба Тота беше принудена да сваля през ношта черната дъска, да я покрива с едно одеяло и така да спи...”
Въпреки трудностите, началото е поставено и просветното дело бавно, но сигурно си пробива път. Пълноценни редовни занимания се водят от учебната 1924/1925година и през пролетта на 1928г. завършва първият випуск от четвърто отделение.


За нас

Кратка история на училището

След войната

През 1947 г. в Драгиново завършва първият випуск основно образование, а заедно с тях и тези от вечерната прогимназия. Прогресът бавно си пробива път. Минават години на упорита борба между старото и новото.
Едва през 1960г. момичетата разкриват лицата си в училище и започват да носят манти с бели якички.
През 1962г. разтвяря врати нова дестекласна сграда. През 1982г. е направена пристройка с 12 класни стаи.

За нас

Кратка история на училището

Днес

Днес в училището се обучават над 500 ученика в кабинети със съвременна материална база.

На 1.ІХ.2009г. училището е преобразувано в СОУ.

Летописна книга на училището