Национални програми и проекти 2022/2023

 • НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

  Модул

  Направление

  Категория

  Ръководител

  Изкуства

  Танцово изкуство

  Народни танци

  Биляна Касапова

  Музикални изкуства

  Народна песен- ансамбли

  Ирина Кючукова

  Изкуство

  Театрално изкуство

  Кипра Марова

  Спорт

  Футбол

  Момчета /5.-7.клас/

  Ахмед Юруков

   

  НП „Иновации в действие“
  Партньорски училища:
  ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци, общ. Червен бряг - иновативно училище
  ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина
  Участие в Национален форум „Училища с иновации за бъдещето“

   

  НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна архитектурна среда“,
  Модул „Културните институции като образователна среда“

 

Програма „Еразъм+“
https://hrdc.bg/

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Сектор „Училищно образование“

Сектор „Професионално образование и обучение“

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

https://react.mon.bg/info

 

Kлуб по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали

https://oud.mon.bg/