Документи

 

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Програми, планове иправилници за учебната 2023-24 г.

Училищни учебни планове за паралелките от начален етап през учебната 2023/2024 година

Училищни учебни планове за паралелките от прогимназиален етап през учебната 2023/2024 година

Училищни учебни планове за паралелките от първи гимназиален етап през учебната 2023/2024 година

Училищни учебни планове за паралелките от втори гимназиален етап през учебната 2023/2024 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на училищната общност

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище по изпълнение на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

План за квалификация на педагогическите специалисти

Вътрешни правила за работната заплата

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Дневно разписание

Стратегия за развитие на СУ "М. Драгинов" за периода 2023 - 2028 г.

Програми, планове и правилници за учебната 2022-23 г.

Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност В СУ„МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ”

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

П Л А Н ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

П Л А Н за КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ на директора на СУ„МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” за учебната 2022 – 2023 година

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СУ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ”

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ”

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ“ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

Училищни учебни планове за паралелките от начален етап през учебната 2022/2023 година

Училищни учебни планове за паралелките от прогимназиален етап през учебната 2022/2023 година

Училищни учебни планове за паралелките от първи гимназиален етап през учебната 2022/2023 година

Училищни учебни планове за паралелките от втори гимназиален етап през учебната 2022/2023 година

Дневен режим за учебната 2022/2023 година

Форми на обучение през учебната 2022-23 година

 

 

Програми, планове иправилници за учебната 2021-22 г.

ПВТР

Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов"

Годишен план за дейността на СУ "Методий Драгинов" през учебната 2020/21 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Вътрешни правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти с включен механизъм за финансова подкрепа и регистър на участниците

План за контролната дейност на директора

План за дейността на Педагогическия съвет - 2020/21 учебна година

Програма за повишаване качеството на образованието

План-програма по БДП

 

 

Програми, планове иправилници за учебната 2019-20 г.

Учебни планове за 2019/2020 учебна година

План за дейността на Педагогическия съвет

Етичен кодекс на училищната общност

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2019/2020 учебна година

Годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

Правилник за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

 

 

Програми, планове иправилници за учебната 2018-19 г.

Годишен план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

Актуализиран правилник за дейността на Средно училище Методий Драгинов за учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 1

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 2

Правилник за дейността на Средно училище "Методий Драгинов" за учебната 2018/2019 година

Училищна програма за повишаване на качеството на образование в средно училище „Методий Драгинов”

Етичен кодекс на СУ "Методий Драгинов"

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения