Помагала:
 1. Речник
 2. Хронология
  Уроци:
 1. Българите навлизат в Новото време
 2. Стопански промени през ХVІІІ-ХІХ век
 3. Светът на възрож-денските българи
 4. Съжителство с другите
 5. Първите будители - Паисий и Софроний
 6. Новото българско училище
 7. Българската възрожденска култура
 8. Движение за независима църква
 9. Борбите през 19 век
 10. Българската освободител-на революция (1856 - 1868)
 11. Българската освободител-на революция (1869 - 1873). Васил Левски и Любен Каравелов.
 12. Априлското въстание
 13. Освобож-дението
 14. Възстановя-ване и уредба на Княжество България (1877-1879)
 15. Възстановя-ване на българската държава (1879-1884)
 16. Българският национален въпрос
 17. Българите извън пределите на свободната държава
 18. Българската следосвобож-денска демокрация (1886 – 1894г.). Стефан Стамболов
 19. Българската следосвобож-денска демокрация до края на ХIХ век (1894-1901г.)
 20. Съединението 1885
 21. България по пътя на модерниза-цията
 22. Войни за национално обединение
 23. Политически живот (1918-1925)
 24. България (1926-1939)
 25. България и неспокойният европейски мир
 26. България в годините на Втората световна война
 27. Всеобщ напредък в началото на ХХ век
 28. Стопански промени и производ-ствени технологии
 29. Духовни процеси в следосвобож-денското българско общество
 30. Българинът на прага на ХХ век
 31. Всекидневният живот
 32. Българското общество през военните години
 33. Променящият се свят на българина след Първата световна война
 34. Културните търсения след Първата световна война
 35. Политическата система на комунизма
 36. Икономически промени в селото и града
 37. Българското общество (1944-1989)
 38. България зад желязната завеса (1944-1989)
 39. Краят на комунизма
 40. Българският гражданин. Предизви-кателствата на прехода (1990-1997)
 41. България в обединяваща се Европа