СУ "Методий Драгинов"

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата
по защита на личните данни

 

Настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 • Данни за администратора и за контакт с него.

СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на училището са: с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий“ № 1 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до СУ „Методий Драгинов“ като администратор на данни или лично да подадете исканията си в канцеларията на училището.
Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: draginovo.edu@abv.bg
Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.
С Длъжностното лице за защита на данните на СУ „Методий Драгинов“ може да се свържете на електронен адрес: ivonalbantov@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.
Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, осъществява правомощията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
Водене на регистри на:

 • Ученици
 • Персонал
 • Родители
 • Доставчици
 • Дипломи
 • Пропускателен режим
 • Видеонаблюдение

      Извършване на действия по обработка документите на
 ученици, родители, персонал, доставчици и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.
            За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, СУ „Методий Драгинов“ обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.
            Когато СУ „Методий Драгинов“  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.
            Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 • Категории получатели на данни извън СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново

СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново,  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (МОН, РУО, НАП, НОИ, МВР, и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни СУ „Методий Драгинов“ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
Съхраняването на данните е според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 • Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на СУ „Методий Драгинов“.

 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

 • Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 • Въведени от СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на СУ „Методий Драгинов“ за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на СУ „Методий Драгинов“.