Ученически вестник

Проект "УСПЕХ" продължава и през тази учебна година

Соня Тоскова
Соня Тоскова -
Директор на СОУ
"Методий Драгинов"


     През учебната 2011/2012 година стартира проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който продължава до края на 2013/2014 учебна година.
     Целта на проекта е чрез развитието на извънкласните дейности да се намали броят на учениците, които отпадат и проявяват агресивно поведение, да се развият допълнителни знания, умения и компетентности и да се осмисли свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите.
      СОУ „Методий Драгинов“ успешно се включи в проекта, като през 2011/2012 учебна година се оформиха 13 групи в различни области и тематични направления с общ бюджет 36 075 лева. Учениците с интерес посещаваха заниманията и поднасяха разнообразни продукти на представителните изяви в училището и извън него. В сайта на проекта бяха качени снимкови материали, които отразяват моменти на творчество на участниците  в часовете по ИИД.
      През настоящата 2012/2013 учебна година групите по проекта се разраснаха и се оформиха 26 групи с допълнителни извънкласни дейности с общ бюджет 52 245 лева.
     В разнообразните дейности се включиха деца от различни етноси.Учениците изпитват удоволствие от участието си в извънкласните форми, в които изграждат навици за работа в екип. Намаляват агресивните прояви сред подрастващите.
       До края на учебната година предстоят още интересни занимания и разнообразни представителни изяви.


 

 публикувано на 01.03.2013г.