Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

Средно училище „Методий Драгинов“ участва в проект за равен достъп до образование в условия на кризи

От 2021 г. до 2023 г. Средно училище „Методий Драгинов“ участва в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Основна цел на проекта
Основната цел на проекта е да гарантира непрекъснатостта на образователния процес и приобщаващото образование в условия на кризи. Стремежът е да се осигурят условия за ефективно образование и да се намали рискът от отпадане на ученици в условия на дистанционно обучение.
Специфични цели
Проектът има няколко специфични цели:
• Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп до обучение от разстояние в електронна среда.
• Усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване на иновативни методи на преподаване и учене.
• Насърчаване на мотивацията на родителите за активно включване в образователния процес от разстояние с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целеви групи
Проектът е насочен към следните целеви групи:
• Ученици
• Педагогически специалисти в общинските и държавни училища
• Образователни медиатори
• Родители

дейности
В рамките на проекта са реализирани следните основни дейности:
1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условия на кризи.
2. Обучение на ученици, включително от уязвими групи, за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване и провеждане на занятия от разстояние в електронна среда.
4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда, включително работа с образователни платформи и търсене на електронно съдържание.
5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Този проект създава устойчиви условия за обучение и образование дори в условия на кризи, като например пандемията от COVID-19. Целта е да се подобри качеството и достъпа до образование за всички участници в учебния процес.

Представяне на проекта в социалните мрежи


СУ „Методий Драгинов“, 29.05.2024 г.