Уроци:
 1. Византия - християнската империя на Новия Рим
 2. Великото преселение на народите
 3. Варварските кралства в ранносредно-вековния запад
 4. Възникване на исляма
 5. Арабският халифат
 6. Карл Велики - новият император на Запада
 7. Римската църква през ранното средновековие
 8. Разпадане на Каролингската империя. Миграции на норманите
 9. Възникване на западноевропейския феодализъм
 10. Прераждането на Византия
 11. Езическа България в ранносредно-вековна Европа
 12. Възходът на християнска България
 13. Византия през епохата на Македонската династия
 14. Залезът на Първото българско царство
 15. Общество и всекидневен живот във Византия
 16. Среднове-ковните градове в Западна Европа
 17. Обществена структура на Среднове-ковния Запад
 18. Кръстоносните походи
 19. Свещената римска империя на немските крале
 20. Християнската република на Светия престол
 21. Централиза-ция на Френското кралство
 22. Англия - от Великата харта към парламент
 23. Арабска Испания и Реконкистата
 24. Източна Централна Европа - граница на Западния свят
 25. Стопански живот на среднове-ковния запад
 26. Византия през ХІ-ХІІ век
 27. Българското царство при Асеневци
 28. България 1241-1371
 29. Всекидневието на средно-вековните българи
 30. Православ-ният изток през ХІ-ХVвек
 31. Залезът на Византийската империя
 32. Османското завладяване на Балканите