СОУ "Методий Драгинов"

Речник на думи и понятия по история и цивилизация за 7 клас

Агора

Название на градския площад в гръцкия полис

Акведукт

Мост-канал, по който водата протича над река, долина и др., за да достигне до римския град

Акропол

Укрепената част в елинския град

Амфитеатър

Полукръгла или кръгла постройка за зрелища, в която местата са стъпаловидно разположени около арената, всеки следващ ред е по-висок от предходния

Амфора

Античен съд с две дръжки, с тясно гърло и заострено дъно

Анали

Летопис, хроника; исторически събития, редставени в хронологичен ред

Аргонавти

Участници в ескпедицията на героя Язон с митичния кораб „Арго” до Колхида (Грузия), за да донесат Златното руно

Аристокрация

Висшето съсловие с благороден (знатен) произход, което разполага с привилегии и власт

Арсенал

Складиране на оръжия или бойни припаси

Археология

Букв. -  „наука за древността”; наука за изследване на материалните исторически източници

Архонт

Буквално „този, който командва”, висши служители в Атина, 9 на брой, избирани за срок от 1 година

Астрология

Сбор от правила за предсказване на земните събития и човешките съдби по разположениет ои влиянието на звездите

Астрономия

Наука за небесните тела и Вселената

Ахейци

„Първите гърци”

Базилика

Най-разпространената публичнасграда в римския град, в която се помещавали градската борса, търговските кантори и пазара; от края на ІІІ в. – християнски храм

Буквено писмо

Писменост, при която всеки знак означава звук; записва се как звучи думата

Варварин

У древните гърци и римляни, пренебрежително название към всеки чежденец, който не разбира езика им и не познава тяхната култура

Ветерани

Стари и опитни войници от римската армия, които след завършване на службата си получавали земи и пари

Вето

Букв. „забранявам”; правото на народния трибун в Рим да налага забрана върху решенията на Сената

Вселенски събор

Събор с участие на представители от цялата хрстиянска църква, на който се взимат решения относно вярата и църквата, задължителни за всички християни

Гимназион

Сграда за обучаване на игражданите във военното изкуство чрез физически упражнения

Граждани

В Древна Елада – свободните хора, които участват в управлението на полиса, имат не само задължения, но и права

Демагогия

Преднамерено въздействие върху чувствата на хората чрез лъжливи и примамливи обещания за постигане на користни цели

Демокрация

Форма на държавно управление. В Древна Елада – пряко участие на всеки гражданин в управлението на полиса.

Диктатура

Еднолично управление, осовано на силата на армията

Долмен

Гробница от масивни каменни блокове през бронзовата и желязната епоха

Драконт

Законодател в Атина

Държавен апарат

Съвкупност от органите на държавното управление

Дякон

Помощник на свещеника в богослужението

Еволюция

Постепенно развитие

Едикт

Важна заповед или разпореждане на римския император

Едили

Висши магистрати, които се грижели за реда в Рим, за продоволствията и за уреждане на обществените игри

Експанзия

Проникване, нашествие

Елинизъм

Епохата между ІV – І в. пр. Хр., когато в границите на създадената от Александър Македонски империя се осъществява взаимното проникване на елинската и източната култура. През тази епоха науката, изкуството, литературата и философията достигат изключителни постижения.

Епископ

Висш църковен служител

Ера

Голям период от време

Естетика

Наука за изкуството; усет за красота

Етика

Съвкупност от норми и правила за подедение. Морал, както и учението за морала, за неговото развитие и принципи

Зикурат

Храм на божество в Месопотамия, който има форма на стъпаловидна пирамида

Идолна пластика

Фигурки на хора или животни, изработвани от камък, кост, метал, притежаващи магическа сила

Илоти

Название на робите в Древна Спарта, кокореното мастно население, което обработвало парцела земя на спартанеца

Император

По време на римската република звание, давано на военачалници, приели триумф; от нач.на ІІІ в. официална титла на владетеля на римската държава

Империя

Огромна по територия държава, в която съжителстват различни по произход народи, религии и култури

Индоевропейци

Индоевропейци – езикова и етническа общност, говореща на един език, разпаднала се през ІV хил.пр.Хр.; съвременни индоевропейски народи са славянските (българи, сърби, руснаци, поляци и др.), гермаци, англичани и др.

Инсула

Букв. „остров”; зстроено с жилища правоъгълно пространство в Римски град, очертано от пресичащите се под прав ъгъл градски улици; многоетажна жилищна сграда

Йерархия

Спрого определен ред на длъжностите

Йероглиф

Символ от образното писмо на Древен Египет. Един йероглиф предава дума, понятие, мисъл.

Кавалерия

Конна армия; конница

Кадилница

Окачен на верига малък съд с жар и тамян, с който се кади по време на религиозните обреди

Кивот

Свещен сандък, в който се пазели скрижалите с Десетте божи заповеди

Клинописи

Писмени знаци на шумерите, които означават отделни срички или думи.

Колонизация

Процес на заселване на нови, чужди територии

Колония

Селище, създадено от заселници

Космополит

Човек, който живее и работи в различни страни; гражданин на света

Кохорта

Основната военна единица в римския легион, в която влизали около 480 човека

Кратер

Античен съд за смесване на вино и вода

Култура

В археологията - състояние на обществения, стопанския и умствения живот в една или друга епоха

Латифундия

Огромно поземлено владение в римската държвава

Легат

Сенатор, изпратен с мисия в чужда държава, пратеник

Легион

Основна бойна единица в римската армия (6 000 души)

Лугург

Законодателят на Спарта.

Магистрат

Лице, което заема висша държавна длъжност в Рим; висш служител

Метрополия

Град или държава, които са създали колонии

Минойска цивилизация

Цивилизацията на остров Крит. „Първите европейци”.

Мистерии

Религиозни празненства само за посветени

 

Мит

Разказ за приключения на богове и герои, в който в древността хората намирали отговор и на въпроси, свързани с възникването на света и появата на човека, обяснения за природни явления и др.

монархия

Форма на държавно управление, пре която върхована власт принадлежи на един човек и е наследствена.

Монотеизъм

Вяра в един бог

Музи

Название на деветте богини, смятани за покровителски на науката и изкуствата, вдъхновителки на поети, артисти и учени

Неолитна революция

Преходът от лов към животновъство и от събирателство към земеделие

Номарх

Управетел на област (нома) в Древен Египет, назначен лично от фараона и подчинен пряко на него

Обелиск

Каменна колона с четиристранна форма, на която има надписи

Обсерватория

Сграда за наблюдение и изследване на набесните тела

Олигархия

Форма на държавно управление, съсредоточено в ръцете на няколко знатни богати семейства от аристокрацията

Омир

Древногръцки поет, автор на „Илиада” и „Одисея”.

Пантеон

Всички божества в дадена политеистична религия

Папирус

Тревисто растение, от което в древността се изработвал материал за писане; така наричали и самия материал за писане

Пергамент

Специално обработена кожа, използвана през древността за писане

Питос

Голям керамичен съд  за съхранение на зърно и други продукти, вкопаван в земята

Плебс

Низшите слоеве на градското население в Римската държава

Полис

Град-държава в древна Елада. Включва града и прилежащите му територии

Политеизъм

Вяра в много богове

Презвитер

Свещеник

Претор

Виш магистрат в Рим, който имал съдебна власт; след ІІІ в.пр.Хр. – управетел на провинция

Преторианци

Личната гвардия на римските императори

Префект

Букв. „стоящ начело”; название на лице в римската държава, което изпълнява специална задача в управлението или военно ръководство

Провинция

Страна, вън от Италия, покорена от римляните чрез война

Проза

Литературно творчество  в немерена реч; разкази, романи, пътеписи, есета и др.

Пуни

Римско название на картагенците

Резиденция

Място където рестоянно или временно пребивава държавният глава (монарх) или високопоставен служител

Религозен култ

Почит и служене на дадено божество, свързани с извършването на определени ритуали

Република

Букв. „общо дело”; форма на управление, при при която властта в държавата принадлежи на избрани за определен срок органи на властта

Романизация

Процес на възприемане на римския бит и култура от покорените народи в Римската империя

Сатрапия

Административна област в Персийската империя, чийто управител (сатрап) е назначен лично от царя. Обикновено територията й обхваща един народ.

Светилище

Място, посветено на божество, където се извършвали определени ритуали и жертвоприношения

Седемте чудеса на света

Строителни паметници и произведения на изкуството, които поразявали със своите необикновено големи размери, техническа сложност на изпълнението и великолепие: Египетските пирамиди, висящите градини на Семирамида във Вавилон, храмът на Артемида в Ефес, статуята на Зевс в Олимпия, гробницата на Мавзол в Халикарнас, Родоският колос, Александрийският фар

Семити

Сборно название за народите, които в древността населявали големи територии в Близкия и Средния изток. Днес семити са арабите и евреите.

Сенат

Съветът на старейшините, висшият държавен орган в Римската република

синагога

Еврейски молитвен дом

Скрижали

Каменни плочки с Десетте Божи заповеди, които Бог дал на Моисей на Синайската планина

Театър

Постройка за представление

Терми

Обществени бани в Древния Рим

Тирания

Форма на държавно устройство, естановена по насилствен път и основаваща се на управлениет она един човек

Толерантност

Търпимост към чуждо поведение и мнение, към чужда религия

Тотемизъм

Почитане на животно като родоначалник (тотем) на племето

Трибали

Едно от тракийските прлемена, населяващо земите между СТара рланина и реките Морава, Дунав и Искър

Триумвират

Съюз, управление на трима души

Фаланга

Бойна формация на тежката пехота, използвана през античността

Фараон

Титла на владетеля на Древен Египет

Философия

Букв. „Любов към мъдростта”; наука за мъдростта

Форум

в  Римската цивилизация - главният градски площад; търговски, финансов, политически исадебен център

Хети

Идноевропейско племе, коет осе заселва през ІІ хил.пр.Хр. в Мала азия. През ХVІІ в.пр.Хр. създават голяма държава, която четири века по-късно се разпада. Използват клинописното писмо

Хитон

Вреха в древна Елада, използвана и от мъжете, и от жените; била подобна на риза, често без ръкави

Хомо сапиенс

„разумен човек”

Хоплит

Елински тежковъоръжен пехотинец

Ценз

Условия (възраст, образование, имущество и др.) за заемане на дадена длъжност

Цензор

Римски магистрат, озвършвал оценки на имуществата, бдял за морала

Цивилизация

1.Висша степен на развитие на човешкото общество с развити изкуство, духовен живот, управление и др.
2.

юдаизъм

Религията на евреите

юридически

Който се отнася до правото; правен; свързан със законите

 

Използвани източници: учебник по история и цивилизация на издателство "Булвест 2000", автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова

.