СУ "Методий Драгинов"

Училищен вестник

Предстоящо заседание на обществения съвет

 

На 14.03.2017 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на обществения съвет на СУ „Методий Драгинов“ в при следния дневен ред:


1.      Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г.
2.      Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на СУ „Методий Драгинов”.
3.      Даване на становище за разпределението на бюджета за 2017 г. по дейности и размера на капиталовите разходи  .
4.      Съгласуване на избора от учителите на учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците.
5.      Текущи въпроси.

 

 

 

Публикувано на 06.03.2017