Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Информация за проект "УСПЕХ" в СОУ "М. Драгинов"

    

            В СОУ „Методий Драгинов” са сформирани 13 групи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора". Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001. В тях участват 195 ученици в различни направления:

            Нашата цел е да превърнем училището в по-желана територия за децата, в място, където те не просто учат, но и могат да изразят себе си и да проявят своите дарби, таланти и способности в неформална среда. Извънкласните  и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учители, ученици и родители и  да се използва пълноценно и ефективно свободното време за личностното развитие на детето
            За следващите две години  имаме желание да се включим в още области и тематични направления. Ще проучим опита и на други училища и институции за иновационна извънкласна работа с ученици. Смятаме да привлечем изявени специалисти за ръководители на клубове, с цел формиране на творчески личности, познаващи и съблюдаващи европейските ценности.

Соня Тоскова - директор на СОУ "Методий Драгинов"  

 

     

  публикувано на 21.05.2012г.