Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Секция "Бърза помощ в училище"

           В секция „Бърза помощ в училище” учениците се обучават в оказване на първа долекарска помощ при нараняване, кръвотечения, контузии, счупване , изгаряне, измръзване, отравяне при промишлени аварии, правене на сърдечен масаж и изкуствено дишане при изпаднал в клинична смърт.
         По време на занятията децата добиха познания и умения за правене на превръзки, спиране на кръвотечения, обездвижване при луксации и счупвания на кости.
         Имахме и представителни изяви. Нашият отбор се класира на първо място в община Велинград в състезание за оказване на първа помощ при бедствия, аварии и катастрофи. Явихме се на областно състезание, където участието ни бе излъчено по телевизия „Телекабел”- гр.Пазарджик. Учениците заслужено се радват на постиженията си.
          Нашият девиз е „ Човешко е да се греши, но нашата  грешка е смъртоносна. Няма да я допускаме при нас!!!

Ръководител: Атидже Налбантова – училищен фелдшер

   проект "УСПЕХ"    

   

   

 

  публикувано на 21.05.2012г.