СОУ "Методий Драгинов"

2004-2005 учебна година

През учебната 2004-2005 год. преподаватели  в училището са:

 1. Светла Белева
 2. Юлия Тахчиева
 3. Димитър Райчев
 4. Мими Карова
 5. Ибриям Налбантов
 6. Ани Якимова
 7. Албена Бушнакова
 8. Елка Бозаджиева
 9. Мария Аршинкова
 10. Емилия Тахчиева
 11. Велко Радичев
 12. Димитрина Обретенова
 13. Янка Александрова
 14. Димитър Садъков
 15. Славчо Джиев
 16. Мильо Келчев
 17. Маргарита Дженева
 18. Гергана Манушева – в майчинство за отглеждане на дете
 19. Дуня Миленова Бошнакова
 20. Мария Иванова Цопанова
 21. Миглена Ал. Садъкова
 22. Дочка Василева Цветанова
 23. Тошко Иванов Ланджов
 24. Роза Добринова Кафеджиева
 25. Ема Османова Чикерова
 26. Иванка Николова Маврова
 27. Юлия Недкова Радкова
 28. Йорданка Петкова Карова – неплатена отпуск за 1 уч. год.
 29. Емилия Палова – за една учебна година по м.
 30. Гина Борисова Николова
 31. Мариана Георгиева Радева
 32. Мачо Радков Радков
 33. Сталинка Василева Пещерска
 34. Мильо Мануш Келчев
 35. Красимира Томова Пачалова
 36. Борис Павлов Александров
 37. Любка Петрова Папаркова
 38. Елена Иванова Водева
 39. Венера Петрова Тодорова
 40. Алиш Салиев Чаушев
 41. Атина Асенова Перчинкова
 42. Биляна Самуилова Касапова
 43. Спас Янков Ангелов

Учебната година започна при създадени добри условия за работа, която се изразяваше в подобряване на МТБ и осигуряване на училището с необходимите кадри. (заемане на мястото за по математика за една учебна година от Емилия Палова). Създадена бе добра предпоставка за реализация на новите учебни планове и програми в III кл. В IV клас учениците се обучаваха по старите учебни програми.
Общо п опредмети бяха постигнати следните резултати: БЕЛ – 4,17, Английски език – 4,60, Руски език – 4,62, френски език -4,38, математика – 4,07. Особено внимание през годината бе обърнато на цялостната планировъчна дейност по различни направления и дейности.
Промени се в положителна посока отношението на учениците към учебния труд и различните извънкласни форми. Учениците ни завоюваха челни места в общината – общинско първенство по футбол, участие в мероприятия свързани с изобразителното изкуство и музиката. Участие в олимпиади и прегледи на худ. самодейност. 
Само 10 (десет) слаби оценки при 300 ученици в прогимназиалната степен е добър показател за отношението на учениците към учебните занимания. 100 % от завършилите VIII кл. (81 ученика) продължиха образованието си в по-горна степен без поправителен изпит.
През тази учебна година бяхме посетени от инспектори – експерти от РИО гр. Пазарджик. Г-жа Точкова, която посети училището два пъти. Едната проверка бе за качеството на работата в начален курс, а другата за състояние на безопасност на движението в училището. И по двете извършени проверки оценката бе добра, което бе отразено в констативните протоколи.
От явилите се ученици в езикови гимназии бяха приети всички, които кандидатстваха общо 6 момчета, от които 2 заминават да се обучават в гр. Пловдив

Рая Мазълова

Бележки и коментари