СОУ "Методий Драгинов"

1981-1982 учебна година

Учебните занимания започнаха на 15 септември. Всички ученици бяха прибрани навреме.
Цялостната дейност бе организирана във връзка с чествуването на юбилейните годишнини: 1300 г. българска държава, 100 год. от рождението на Г. Димитров.
Обърна се внимание на интензификацията на УВП, като продължи работата по проблема за Изграждане ценностна ориентация у учениците. В Края на годината се проведоха вътрешно-училищни четения по проблема.
Резултатите в края на годината са добри. Обръщаше се внимание и на професионалното ориентиране на завършващите VIII кл., особено на девойките. С помощта на социално-педаг. Фактори под ръководството на ППО от 32 завършили девойки – 17 продължават да се учат в по-горна степен училища.
Чрез мероприятията провеждани под ръководството на ДПО „С/че“ се постигнаха също добри резултати във възпитанието на чавдарчета, пионери и комсомолци. По най-тържествен начин бяха приети III –ци в ДПО „С/че“, чествуването на ВОСР, Международният ден на младежа – герой, „Детето – герой“, 3-ти март; 19.II; Пролетният младежки празник и др. Дружината се нарежда на I-во място по трудова д-т в окръга.
Фолклорният ансамбъл участвува в тържествата в Панагюрище, София  в чест на междунар. детска асамблея „Знаме на мира“. Участвуваха в програмата на Кладова при срещата на Гриша Филипов – предст. на МС, Г. Йордано – председател на културата, Добри Джуров – член на Полит.бюро; Александър Фол – министър на НП. След срещата ръководителите на Партията и правителстовот направиха снимки и отпуснаха 5 000 лв. за инструменти на ансамбъла. Ръководител на ансамбъла е Грета Кадьова.
Успешно се представя и клубът та ТНТМ.
Във връзка с изпълнение решенията на XII конгрес на БКП по ускоряване въвеждането на ЕСПУ и обогатяване на материалната база с усилията на УН и обществеността беше завършена пристройката на училището – 8 кл. стаи и 4 кабинета. На 8.I.82г. по най-тържествен начин беше открита пристройката от др. Стоян Михайлов – секретар на ЦК на БКП, Атанас Семерджиев, Лиляна Стефанова – зам. министър на НП, Петко Петков – I секр. на ОК на БКП, Димитър Шулев – I-ви секретар на ОбК на БКП и др. общественици.
През м. юни се проведоха трудови дни в помощ на селското стоп-во в с. Мало Конаре. С чувство на дълг и отговорност за 4 дни 150 уч-ци от VII и VIII кл. събраха 200 т. картофи, за което беше изказана благодарност от р-вото на стопанството и бяха наградени 50 уч-ци с допълнителни награди.

Записал директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари