СОУ "Методий Драгинов"

1975-1976 учебна година

Учебната година започна на 15 септември с всички ученици.
Броят на учениците от I до VIII клас е 650 ученици в 24 паралелки. Три групи ПДГ за ученици на предучилищна възраст и една група пет годишни за усвояване на българския език.
Полуинтернатните групи са 7 с 210 ученици, които се хранят безплатно.
Учебно-възпитателната работа беше насочена към преминаването на задължително средно образование, посрещането на XI конгрес на БКП и Сто годишнината от Априлското въстание.
Беше наблегнато на патриотичното и интернационално възпитание на децата, създаване любов към физическия труд и правилно професионално ориентиране особено продължаване образованието на девойките.
В резултат на положените усилия от целия учителски колектив и пионерската организация успеха за зялото училище е добър (4,25). Само двама ученика останаха направо. Броя на учениците останали на поправителен изпит е 34 от средния курс и 34  на лятна допълнителна работа за началния курс.
Броят на девойките продължаващи да се учат по-нагоре е 12 от общо 36 завършили VIII клас и 34 момчета от 43.
През учебната година бяха удостоени с III-ти клас-квалификация двама учители – Анна Тодорова и Славчо Гугалов.
За добра пионерска дейност 4 пионера бяха определени за летен лагер в СССР и ГДР.
През лятото работата с пионерите беше организирана добре – 30 пионери летуваха на море и 25 на балкан. Останалите бяха организирани в команди.
За най-много събрани диворастящи плодове и билки пионерската дружина беше определена на I-во място.

 

 

Бележки и коментари