СОУ "Методий Драгинов"

1973-1974 учебна година

И през тази учебна година учебните занимания започнаха навреме и всички ученици бяха прибрани. Броят на паралелките в началния курс е 12 и две занимални, в средния курс паралелките са 12 и една занималня и три групи полудневни детски градини или всичко 30 паралелки, занимални и ПДГ.
Учебно-възпитателната работа беше насочена за достойно посрещане 30 годишния юбилей от социалистическата революция, 30 години ДПО „Септемрийче“ и внедряване на новите учебни програми на ЕСПУ за I клас.
Учителите работиха за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес, като се наблегна на разнообразяване формите и методите на преподаване, самостоятелната работа и използуване на техническите средства за активизиране на учениците в урока. Наблегна се и на самообразованието, като форма за квалификация на учителите.
В резултат на това учебната година приключи с среден успех за цялото училище добър (4,16), процента на оставащите бе намален на 1,5 %, независимо че учебните занимания се водеха на три смени. И през тази година завършилите 8 клас – момчета продължиха образованието си в професионални училища и техникуми и само четири девойки продължиха да учат по-нагоре.
Трети клас –квалификация получиха учителите Виолета Гошивилова – дружинен р-л и Мария Кадинова – възпитателка. Директора н училището беше награден като „отличник на МНП“, а другарката Грета Кадьова „Отличник на Комитета за изкуство и култура“.
По линията на ДПО „Септемврийче“ беше развита голяма идейна по съдържание работа свързана с патриотичното възпитание и националното осъзнаване. Дейността приключи с провеждането на пионерски сбор „Парад на червените връзки“, който се проведе на патрона на училището под знака на 30 годишнината от социалистическата революция и 60 год. родно училище.
Успехи бяха постигнати в трудовата и физкултурна дейност, като училищния отбор по футбол зае I място в район и II място в окръга.
Закупиха се много технически средства, шкафове и други за подобряване на материалната база.
За развитие на ТНТМ също се положиха много грижи и в кръжоците участвуваха 140 ученика. Особено добра дейност бе развита по многобоя „Знам и мога“. С изработваните предмети и уреди се организира училищна изложба, а с най-добрите експонати се участвува в районната и окръжна изложба по ТНТМ.

Записал: зам. директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари