СОУ "Методий Драгинов"

Летописна книга на СОУ "Методий Драгинов"

1971-1972 учебна година

Всички ученици в началото на учебната година бяха прибрани в училище.
Броят на паралелките в началния курс (12), а в средния курс (11) – с една повече в сравнение с 1970/71 учебна година. Занимални в началния курс 1 и в средния курс 1.
Учебно възпитателната работа продължи в насока по изпълнение Решенията на Секретариата на ЦК на БКП от 17 юли 70 г. и Решенията на Х конгрес на БКП за патриотичното възпитание и национално осъзнаване на ученици и родители.
В резултат на системната и последователна работа, като се използуваха самостоятелната работа, индивидуалния подход, активизирането на учениците през часа, използуването на техническите средства в урока и други учебната година приключи с по-малък процент изоставащи, а средния успех на училището добър (4,12).
Възпитателната работа с учениците се осъществяваше, както чрез учебното съдържание така и чрез извънкласните форми на работа.
От всичко 660 ученици възстановиха звучните български имена 520 ученици. Ученици като Сергей Кичилиев, Сергей Атипов, Бранимир Манушев и други сами без родителите си възстановиха българските си имена. Това говори, че учителския колектив е постигнал известни успехи във възпитателната си работа с децата.
Добра работа разви и клуба за ТНТМ. Проявиха се кръжоците по електротехника с ръководител Лиза Биджерано и пирография с ръководител Анка Тодорова. Част от изработените предмети участвуваха в градската и окръжна изложби на ТНТМ, където клуба беше награден.
Пионерската дружина е окръжен първенец по рапорта „Млади димитровци по димитровски път“ и наградена с юбилеен знак, експидиционния отряд.


Записал: зам. директор Л. Бахчевански

 

 

Бележки и коментари