СОУ "Методий Драгинов"

1951-1952 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

През учебната 1951/1952 год. двамината ентусиазирани младежи стават учители (волнонаемни) в с. Корово. А през същата учебна година завършват и първите двама редовни начални учители – Мустафа Ас. Келчев и Ахмед Муст. Шарков, които на следващата година стават учители. Има успех вече и в осъзнаването на родителите и учениците – в клас вече учениците стоят без забрадки.

 

Записано в третата летописна книга

(води се от 1948 до 1955 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

5.IX.:
Учебните занятия започнаха на 5. IX. 1951 г. при наличност на учителски персонал:
1.Владимир Дим Стоянов
2.Бинка Вл. Стоянова
3.Милка Георг. Маврова
4.Иордана Ив. Лекова
5.Пенка Божкова Влахова
6.Славчо Георг. Содев
7. Димитър Ангелов Исчев
8.Кузман Асенов Козарев
9.Величка Славчова Содева
10.Величка Николова Кадинова
9.IX.:
Датата 9 IX беше отпразднувана много тържествено. Участие взеха всички ученици както в манифестацията така и в изнасяне на литер. музик. програма.
14.I.:
Днес 14.I.1952 год. учителката Величка Ник. Кадинова напусна длъжноста учителка.
22.I.952:
С заповед №38 на мястото на напусналата учителка Кадинова, бе назначен Осман Османов Бъкърджиев – местен жител на с. Корово.
1.V.:
Днес 1 V 1952г. учителя Осман Осм. Бъкърджиев напусна длъжноста си поради повикване във войската.
Днес 10.VI. 1952 го0 се раздадоха свидетелствата на всички ученици.

 

Бележки и коментари