СОУ "Методий Драгинов"

1946-1947 учебна година

Записано в настоящата летописна книга

(започната в края на 50-те години на ХХ век)

След Девети септември 1944 година Народното образование в цялата страна се преустройва и тръгва по съвсем нов път, като служи на интересите на трудовия народ. Разширява се мрежата на училищата, създават се условия на децата произхождащи от бедни трудови семейства да продължават образованието си, да овладяват науката и служат на интересите на народа.

Това нещо се почувствува и в с. Корово. През 1945 година в селото се откри II (VI клас). За учители на овакантените места бяха назначени:

1.Стоян Апостол Апостолов – роден в гр. Пещера. Млад и ентусиазиран  човек с големи интереси в науката, с добра теоретическа и политическа подготовка. Съумява да работи с младежите в с. Корово и организират (слагат основите) на РМС заедно с

2.Славчо Геогиев Содев – също млад и ентусиазиран човек. С нови разбирания, добре подготвен политически и теоретически, прекрасен организатор на младежите, човек с литературни влечения и широки културни интереси.

На следващата 1946 г. бяха назначени:

1.Иван Ангелов Цопанов от Каменица

2.Катерина Сп. Шулева

3.Лиляна Драева

4. Вела Тод. Водева

Създава се млад учителски колектив, който работи добре сред местното население.

Сега вече се създава дружба между учителите и местните младежи и девойки, за която в миналото въобще и дума не е могло да става.

Първия випуск, който завърши III (VII) клас през учебната 1946/1947 год. са следните ученици:

  1. Осман Осм. Бакърджиев
  2. Мустафа Ас. Келчов
  3. Ахмед Муст. Шарков
  4. Салих Сал. Байрямов
  5. Салих Ахм. Караасанов
  6. Джамал Мехм. Дедов

В резултат на дружбата, която съществуваше между учителите, младежите и родителите, в резултат на упоритата работа от страна на учителите сред учениците да им внушат, че без наука няма успех първите четирима от горния списък завършили успешно основно образование заминаха да  учат в гр. Пловдив.

 

Записано във втората летописна книга

(води се от 1941 до 1948 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

15.IX.1946 г.:
                Учебните занятия започнаха тази година на 15 септемврий. В началото персонала се състоеше от следните учители:
Динка П. Даскалова от с. Лъджене, Йордана Комарова от с. Каменица, Малина Г. Васева от с. Каменица, Димитър П. Димитров от с. Кричим, Карамфилка Ал. Ачева от с. Дължене, Славчо Г. Содев от с. Каменица и Стоян Ап. Апостолов от гр. Пещера.
През тази учебна година беше открит трети клас.
                30.IX.1946 г.:
                Учителката Йордана П. Комарова беше преместена в прогимназията в с .Каменица, а Малина Васева в Лъджене (детската градина). На техните места яха назначени Екатерина Шулева и Вела Водева и двете от с. Каменица. В първоначалното у-ще имаше две увеличения назначени бяха Лиляна Ст. Драева и Ивана Ан. Цопанов от с. Каменица. Учителите в прогимназията са: Славчо Содев, Любица Терзийска и двамата от с. Каменица и Стоян Апостолов.
                1.Х.1946г.:
                На 1,2 и 3 октомврий т.г. се състоя общо годишно събрание на дружеството на работниците по просветата в с. Лъджене.
                20.Х.1946 г.:
                На 20 октомврий се получи заповед с която се назначава учителката Пенка П. Даскалова з м.д. Средищен директор.
Трябва да се отбележи, че само учителите Динка П. Даскалова и Димитър П. Димитров са редовни у-ли, а всички други са нередовни (волнонаемни).
                31.XII.1946:
                На тази дата ще се състои общо преброяване в което взимат участие всички учители.
                23.I.1947г.:
                На 23 януарий се откри вечерно училище респективно вечерна прогимназия за възрастни I-ви курс. Лектори в вечерното училище са следните учители: Стоян Ап. Апостолов, Динка П Даскалова и Любица Александрова Терзиева.
                26.II.1946г.:
                На 24, 25 и 26.I. Господина околийския училищен инспектор престоя в село Корово и ревизира всички учители. Ревизира също и лекторите в вечерното училище Динка Даскалова, Стоян Апостолов и Любица Терзиева. След ревизията на всички учители Господин Инспектора направи конференция с всички учители при училището в връзка с работата. На 27 януарий Г-н Инспектора се замина.
               
                21.V.1947:
                На 21 май 1947 година училището бе посетено от Господина околийския училищен инспектор. Посети няколко паралелки в първоначалното и I-ви клас. Също направи и административна ревизия.
                31.V.1947г.:
                На 31 май 1947 год. завършиха учебните занятия в вечерната прогимназия.  През цялото времетраене на вечерното училище то бе посещавана редовна от курсистите. Седмично се взимаха по 21 учебен час. Материала предвиден в програмата за вечерните народни основни училища издадена от Министерст. на Народн. Просвещ. е взет напълно. От 26 ученика следваха до края  и завършиха успешно 22, а останалите 4-ма напустнаха курса, понеже бяха повикани да отбиват военната си служба.
                28.V.1947 г.:
                На 6.IV. т.г. няколко септемврийчета изпяха една народна българомохамеданска песен. Издекламираха и две стихотворения на пунктовия събор в с. Лъджене. На 27.IV.т.г. също на Околийския младежки фестивал в гр. Пазарджик същите септемврийчета изпяха народна българомохамеданска песен и издекламираха две стихотворения. На 11 май т.г. също в гр. Пловдив същите септемврийчета изпяха народна българомохамеданска песен.
                8.VI.1947г.:
                На този ден се състояха изпитните беседи които бяха слабо посетени. Края на учебната година бе на 15 юний. След кратко подходящо утро учебната година завърши на тази дата и се раздадоха и удостоверенията на учениците.


15.VI.1947 г.
с. Корово
Ср. Директор: (подпис - Д. Даскалова)

 


Първият випуск основно образование


Вечерната прогимназия

Бележки и коментари