СОУ "Методий Драгинов"

1945-1946 година

 

Записано във втората летописна книга

(води се от 1941 до 1948 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

15.IX. 945 г.:
                Учебните занятия през тази учебна година започнаха на 15.IX. В началото с непълен персонал – само от четири души, които в последствие се попълниха .
                5.Х. 945 г.
                Местата на миналогодишната волнонаемна учителка Велика Д. Узунова и Палагия Ас. Лазарова бяха овакантени и на тяхно място се назначиха учителите Георги Васев и жена му Малина Васева.
                10.XII.943 г.
                През течение на учебната година напустнаха учителките Вяра Ямакова и Йордана Савова и на техните места се назначиха учителите Стоян Апостолов и Карамфила Ачева, така че персоналът до края на учебната година се състоеше от следните учители:
Димитър П. Димитров, Йордана Комарова, Малина Васева, Динка П. Даскалова, Карамфила Ачева, Стоян Апостолов и Славчо Содев.
                29.XII.945г.:
                Трябва да се отбележи и това, че през тази година се отвори и втори клас през м. декемврий, на което увеличение бе назначен учителят Славчо Содев.
                7.IV.946:
                На 7 април 1946 год. се помина учителят Георги Васев и до края на годината не бе назначен друг учител на негово място.
                8.IV.946г.:
                Околийския училищен инспектор ревизира всички учители, с изключение на учителката Малина Васева, на 8.IV.1946 г. Този ден бе траурен липсваше дух и настроение всред учителите поради смъртта на учителя Васев.
                20.IV.946г.:
                В училището съществува организация „Септемврийче“ под ръководството на учителя Стоян Апостолов, който работи доста усърдно.
                1.IV.946г.:
                На 1.V.1946 год. в селото ни имаше тържество, придружено с манифестация, в което тържество взеха дейно участие учителите с учениците. Изнесоха се няколко литературни номера от ученици септемврийчета.
                5.V.946г.:
                На този ден в с. Лъджене се състоя физкултурен пунктов събор, в който съор взеха участие и септемврийчета от нашето училище.
                9.VI.946 г.:
                Изпитните беседи се състояха 9.VI. 946 г. които бяха много слабо посетени.
                За забелязване е, че тази учебна година учениците са много нередовни.
                Края на учебната година бе на 16.IV. След кратко подходящо утро учебната година завърши. На тази дата се раздадоха и удостоверенията на децата.


                16.IV.946 г.
Гл. учител: (подпис)

Бележки и коментари