СОУ "Методий Драгинов"

1941-1942 година

 

Записано във втората летописна книга

(води се от 1941 до 1948 г.; съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик)

Септемврий 1941:
Записванията на учениците започнаха на 10 септемврий 1941 година и свършиха на 15 септемврий с.г.
3 ноемврий 1941 г.:
Поради появилата се в някои места из царството болести „Детски паралич“ учебните занятия бяха прекратени и учебните занятия започнаха на 3 ноемврий 1941 година.
В началото на учебната година (15 IX ) главният учител на училището напустна длъжността си и се премести другаде. На негово място бе назначен волнонаемен учител.
От 15 септемврий 1941 г. учителят Дечко Тодоров Рашков беше преместен в новоосвободените земи.
На 30 септемврий 1941 г. учителката Катерина Тод. Пеева напустна учителствуването си в с. Корово, понеже получи назначение в гр. Куманово.
XI 1941 г.:
На 6 ноемврий с.г. със заповед на Г. Пловдивския областен училищен Инспектор бе назначена за учителка при тукашното училище Йорданка Тем. Комарова, която стъпи в длъжност на 8 ноемврий с.г.
14 XI:
На 14 ноемврий 1941 година на основание заповед №875 от 5 XI с.г. на Господина Областния Училищен „инспектор в гр. Пловдив Никола Христов (Колев? – бел. ред.) вступи в изпълнение на длъжността си главен учител на училището.
3 XII 1941 г.:
Народният представител генерал О.З. Иван Русев направи заедно с Каменския кмет г. Никола Повлович посещение на училището на 3 декемврий като присъствува на лекция по отечествознание изнесена в III отделение от учителя Никола Хр. Колев.
24 I 1942 г.:
Поради големите студове настъпили през м. януарий 1942 г.учебните занятия бяха прекратени от 24 януарий до 4 февруарий включително.
11 март 1942 г.:
Училището бе посетено от г. Околийския училищен инспектор и Средищния директор. Направиха ревизия на учителите и административна ревизия на главния учител.
31 май 1042 г.:
Произведоха се годишните беседи, които бяха посетени много по-добре отколкото през предишните години.
7 юний:
Направи се годишно утро и се раздадоха удостоверенията и свидетелствата за завършено първоначално образование.  Прави впечатление, че през тази година децата гледат с по-голям интерес на училищните си свидетелства.
През тази учебна година се отпразднуваха, почти за първи път в живота на училището тук много тържествено праздниците „Освобождението на България“ (3 март) и Св. Св. Кирил и Методи. В тези тържества взеха участие ученици и селяни. И на двата праздника главния учител произнесе слова, с които разясни смисъла и значението на тези праздници, като се постара да ги свърже с днешното време, като на всяка крачка поставя българомохамеданите да разберат, че са българи по народност и мохамедани по вяра.

14.Х.1942 г. Околийски училищен инспектор: (подпис)
(Бележка за проверка – бел. ред.)

Бележки и коментари