СОУ "Методий Драгинов"

1932-1933 година

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Бел. за през учебната 1932-1933 година
                Записването на учениците започна на 10 IX 1931 г а редовните занятия на 15 IX с год.
                Учителския персонал е следния:
                Пена Хр. Колева редовна първоначална учитлека назначена с постановление №10 от 2 ХI 1929 год. на Коровското Учил Н-во утвърдено със заповед №14472 от 4 XI на Окр. Учил И-ция мома с основна заплата 2250 месечно клас Х категория IV пор №51
                Цвета Ст. Пендева редовна първоначална учителка назначена с постановление № 8 от 24 VIII 1928 на Корв Учил Н-во утвърдено със заповед №10611 от 27 VIII на Окр Учил И-ция женена с основна заплата 2250 лв месечно клас Х катег IV №51
                Василка Ков. Джорджова редовна първоначална учителка назначена с постановление №8 от 24 VIII 1928 год. на Коров Учил Н-во утвърдено със заповед № 10611 от 27 VIII на Окр. Учил. И-ция женена с основна заплата 2250 лв месечно клас Х катег IV №51
                Васила Ков. Джорджова редовна първоначална учителка назначена с постановление №4 от 18 VIII на Коров Учил Н-во утвърдено със заповед №13484 на Окр. Учил. И-ция женена с основна заплата       месечно клас          категория      №
                Катерина Т. Пеева редовна първон учителка назначен с постановление №4 от 18 IX 1931 г. на Коров Учил Н-во утвърдено със заповед №4 от 18 IX 1931 г. на Коров Учил Н-во утвърдено със заповед №13482 от 24 IX на Окр. Учил. И-ция Мома основна заплата 2250 месечно клас Х кат IV поред №51
                На 21 Х 1932 год. училището ни бе посетено от общинската лекарка Екатерина Иванова която направи преглед на децата
                На 28 Х 1932 год. училището ни бе посетено от общинската лекарка Екатерина Иванова която ваксинира учениците от I отделение.
                На 4 XI 932 год училището ни бе посетено от общинската лекарка Ек. Иванова която прегледа ваксинираните от нея деца на 28 Х с.год.
                Учителката Цвета Ст. Пендева на 4 ХI напустна длъжността учителка при Корвск. Нар. първ. у-ще съгласно предписание №586 от 14 XI на Окръжната учи И-ция гр. Пловдив по подаване оставка.
                Дечко Тодоров Рашков редовен първоначален учител назначен с постановление №8 от 8 XI 1932 год на училищното н-во, утвърдено с предписание №17687 на Окр Учил И-ция в гр. Пловдив който вступи в длъжност на 23 XI 1932 год неженен с основна заплата2250 лв месечно клас Х категория IV №51

1933 май 23:
                С постановление №4 от 23 V 1933 год. учителския съвет в съвместно заседание с училищното настоятелство, определи за патрон на у-щето „Свещеник Методий Драгинов“ за патронен праздник деня 12 ноемврий. Постановлението е одобрено с предписание №8074 от 3-VI 1933 година на Пловдивския окръжен училищен инспектор.
1933 август 8:
                Днес 3-август 1933 училището ни бе посетено от бившият министър на народното просвещение Господин Александър Цанков.

 

Бележки и коментари