СОУ "Методий Драгинов"

1929-1930 година

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

1929 IX 10:
                Бележки за през учебната 1929-1930 година
                Записването на учениците започна на 10 IX 1929 год. а редовните занятия на 16 IX с.г.
Учителския персонал е следния:
1.Георги Н. Похлупков – редовен първ. учител (назначен с постановление №1 от 30 III 1928 год. на Коров. Учил. н-ство утвърдено с предписание №5338 от 4 IV 1928 г. на Окр. Учил Инсп. в гр. П-в – женен, с основна заплата 1950 лв. месечно, клас IX; категория IV пор №51.
2. Кръстина Джурова – редовна първ. учителка (назначена с постановление №7 от 10 VIII 1928 год. на Коров. Училищно настоятелство, утвърдено по предписание №10132 от 16 VIII 1928 го0 на Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив женен, с основна заплата 2050 лева месечно, клас VIII категория III под. №5)
3. Цветана Ст. Пендева – редовна първ. учителка, назначена с постановление №8 от 24 VIII на Коров. Учил. н-ство утвърдено с №10,611 от 27 VIII на Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив – мома с основна заплата 1870 лева месечно клас Х категория IV пор. 51.
4. Якуп Ибр. Шарков, учител по турски, назначен от Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив, с предписание №796 от 31 VIII 1926 год. женен, с основна заплата 1540 лева месечно, категория V, клас IX №101.
Забележка
а)учителката Димитрия Коручева се уволни по подаване оставка – с предписание №9945 от 29 VIII 1929 год. на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив и напусна длъжността учителка при Коров. първ. у-ще на 15 IX 1929 г.
б)учителя по турски Мехмед Аф. Ахмов бе уволнен по съкращение на персонала в с. Корово на 15 IX 1929 год. с предписание №10,653 от 13 IX 1929 год. на Окр. Учил. Ин. гр. Пловдив
                на 10 Х 1929 год. училището ни бе посетено от околийския лекар Д-р Цвятко Колчагов, който направи медицински преглед на всички ученици и даде нареждане (устно) учениците и ученичките страдащи от favus (или facus) да се отстранят от училището.
                От 21 X до 25 вкл. с.м. по случай сюнета в с. Корово на който празник обрязват децата от мъжки пол – ни се разреши 5 дневна ваканция с №13,197 от 18 Х 1929 год. на Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив.

Предал: Гл. у-л (подпис)
Приел за гл. у-л (подпис)
С. Корово
2.X 1929

                Учителя Георги Н. Похлупков на 3 XI напусна длъжността учител при Коровското нар. първ. у-ще съгласно предписание №14236 от о31 Х 1929 год. на Окръжната у-щна инсп. гр. Пловдив – по подаване оставка.
                На 5. ХI 1929 год. училището ни бе посетено от общинската лекарска Ек. Иванова, като ваксинира у-те от I-во отделение.
                На 15 ХI 1929 год. училището бе посетено от общинската лекарка Ек. Иванова като прогледа ваксинираните от нея деца на 5 XI 1929 год.
                Пенка Хр. Колева редовна първоначална учителка (назначена с постановление №10 от 2 XI 1929 год. на училищното настоятелство) утвърдено с предписание 14,472 от 4 XI 1929 год. на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив, която встъпи в длъжност на 7 XI 1929 год. мома с основна заплата 1870 лв. месечно, клас Х, №51.
                На 14 XII 1929 г. училището ни бе посетено от Господина пом. Окр. Учил. Инспектор )Г. Ненков). Помощник Окр. Учил. Инспектор (Г. Ненков) произведе административна ревизия на гл. учител и педагогическа ревизия като присъствува при учителите Кръстина Джурова I отделение по Четене, Пенка Хр. Колева II отделение по Четене, Цв. Пендева III отделение по естествознан., Якуп Ибрахимов по коран и конферира с учителите по ревизираните предмети. Също г-н Пом. Окр. Учил. Инспектор направи известни поръчки в ревизионната кига.
                Гена Ст. Парпулева, редовна първоначална учителка се назначава от деня на встъпването в длъжност до заместване като редовна у-ка. Която встъпи в слъжност на 27 XIII 1929 г. мома с основна заплата 1870 лв. клас Х категория IV №51.
                На 28 I 1930 го0 училището ни бе посетено от общинската лекарка Ек. Иванова която прегледа болните деца.
                На 28 I 1930 год. Учил. ни бе посетено от общин. Лекарка Ек. Иванова която прегледа всички деца при повереното ни пър.У-ще с. корово.
                На 7.III.1930 учил ни бе посетено от общинската лекарка Ек. Иванова която прегледа всички деца при поверенто ни пър- у-ще с. Корово.
                14 май т.г. учил ни бе посет. от общинската лекарка Ек. Иванова.
                На 4-5 III вкл. учениците ни бяха разпуснати послучай байряма също на 8-11 май вкл Байрамска ваканция.
                Трудовата седмица се отби с прекъсване от 14-16 IV 1930 год. и от 2-8 V с.г. Работиха всички учители и ученици.
                На 14 февруарий 1930 го0 учил  н-ство в с. Корово държа постановлание за преназначаване напостояно място учителката Гена Ст. Парпулова, което постановление е утвърдено от Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив с заповед №110 от 19 II 930 год.
                През настоящата учебна година на учителите при Коровското Нар. пър. У-ще бе разрешен следния отпуск.
1.Ив. Пендева от 25-26 XII1929 год. по дом. Причини на 28 II 930 год. по служебна работа и на 19 III 930 год. по служебна работа
2. Кр. Джурова на 14.I.1930 год. по дом. Причини от25-28 III 930 год. по дом. Причини.
3.Гена Ст. Парпулова от 23-26 IV 1930 год. по болест
                На 29 май 1930 го0 се прекратиха учебните занятия а на 30 с.м. се произведоха публичните беседи а на 6 юний се раздадоха свидетелствата на учениците съгласно окр №4,125 от 9 IV 1930 год. на Пловдивската Окр. Учил. Инспекция.

Бележки и коментари