СОУ "Методий Драгинов"

1928-1929 учебна година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

Бележки  за през учебната 1928/1929 година
Сведенията да се вписват редовно! Пом. Окр. Учил. ин-р 4. ХII. 1928 г.
1928 септемврий 10
                Учителския персонал е следния:
1.Георги Н. Похлупков – редовен първоначален учител (назначен с постановление №1 от 30III1928г. на коровското училищно настоятелство) утвърден с предписание №5338 от 4 IV 1928 год. на Окръжната Училищна Инспекция в гр. Пловдив – женен, с основна заплата 1950 леве месечно, клас IX категория IV № 51
2. с предписание №10,198 от 17 VIII 1928 на същата инспекция – заведено с Вх. №74 от 21 VII 1928 год на училището, се съобщава, че с заповед №453 от 16 VIII 1928 год. Инспекцията разрешава на учителката Димитрия Н. Калайджиева да се именува на мъжовото си име, а именно Димитрия Ив. Коручева – редовна първоначална учителка (назначена с постановление №3 от 20 IV 1928 година на коровското училищно настоятелство) утвърдено с предписание №6,247 от 3 V – 1928 год. на Окр. Учил. Ивнспектор гр. Пловдив – женена – основна заплата 1870 лева месечно, клас Х, категория IV №51
3.Цветана Ст. Пендева – редовна първоначална учителка (назначена с постановление №8 от 24 VIII1928 на училищното настоятелство) утвърдено с предписания №10, 611 от 27 VIII 1928 год. на Окр Учил. Инсп. в гр. Пловдив, която встъпи в длъжност на 15 IX 1928 год. мома, с основна заплата 1870 лева месечно, клас Х категория IV, №51.
4. Кръстина Дурова – редовна първоначална учителка (назначена с постановление №7 от 10 VIII 1928 год. на коровското училищно настоятелство, утвърдено с предписание №10,132 от 16 VIII 1928 год. на Окр. Учил. Ин. В гр. Пловдив, встъпи в длъжност на 15 IX 1928 год, женена с основна заплата 2050 лева месечно клас VIII, категория IV №51.
5. Мехмед Аф. Ахмов – учител по турски – назначен от Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив с предписание №796 още от 31 VIII 1926 год. женен с основна заплата 1580 лева месечно клас IX категория V, №101
6. Якуп Ибрахимов Шарков учител по турски, назначен от същата Инспекция в гр. Пловдив със същото предписание №796 от 30 VIII 1926 год.женен, с основна заплата 1540 лева месечно, категория V, клас IX №51
Забележка – Учителката Велика Г. Карова бе уволнена – като волнонаемна и назначена само за 1 година т.е. за учеб. 1927-1928 год. която напусна длъжността си учителка при коровското народ. първон. у-ще на 14 IX 1928 и на нейно място бе назначена учителката Кръстина Джерова – записана в настоящата под т.4.
б)С предписание №10,322 от 18 VIII 1928 год. учителя Васев също бе уволнен от Учил Окр Инсп. в гр. Пловдив по подаване оставка на чието място бе назначена записаната в настоящето подточка 3. Цветана Ст. Пендева.
На 6 октомврий 1928 год Училището ни бе посетено от Околийския лекар З-пор Цв. Колчагов, който прегледа всички ученици давайки им и някои наставления как да си пазят здравето.
На 18 октомврий 1928 год. Господина Пом. Окр. Учил Инспектор (Г. Нейков) посети училището ни, като направи административна ревизия на Главния учител.
На 11.Х.т.г. Костандовския участъков медицински фелдшер училището посети. На 27.Х.1928 годинасъщия фелдшер пак посети училището ни, на която дата бяха реваксинирани учениците от I отделение.
Учителя Георги Н. Похлупков отсъствува от училище по причина на болест от 14.XI до 28. XI вкл. Отпуска му бе разрешен от Окр. Учил Инспекция с писмо №16,295  от 21.XI 1928 год.
На 20 XI 1928 год. Училището ни бе посетено от Околийския лекар Д-р Цвятко Колчагов, който направи преглед на всички ученици.
На 2.XII 1928 год. Училището ни е посетено от Господина Пом. Окр. Учил. Инспектор (Г. Нейков) придружен от Господин Окръжния Училищен Инспектор (Ив. Томов). Пом. Окр Учил. Инспектор (Г. Ненков) произведе административна ревизия на Главния учител и педагогическа ревизия като присъствува при учителите
1.Георги Н. Похлупков, I отд., смятане
2.Цв. Пендева, II отд. смятане
3. Кр. Джерова IV отд. Смятане
и конферира с учителите върху обучението. Същия Г-н Пом. Окр. Учил Инспектор направи известни (поручки?) в ревизионната книга, които (поручки?) бяха подкрепени с подписа и на господина Окр. Учил. Инспектор в същата книга.
Господина Окр. Учил. Инспектор също присъствува през това време на занятията в IV отделение ри учителката Кр. Джурова и в III отделение при учителката Димитрия Ив. Коручева. Господина Окръжния инспектор нареди щото да се повика Секретар бирника Хр. П. Захов и председателя на училищното настоятелсво Мехмед Сал. Юруков на които напомни, поручките на Г-на Пом. Окр. Учил Инспектор, за необходимо нужното построяване на още 2 класни стаи и една канцелария за училището и нареди щото да се вземат сериозни мерки за приготвянето на  още сега нужните материали, за споменатите две класни стаи и 1 канцелария, Което също му бе обещано от Секретар бирника от с. Корово Хр.  Н. Захов.
                От 30 XII 1928 година до 9 I 1929 год. вкл. учениците и учителите имаха коледна ваканция.
От 24 II до 26 с.м. вкл.поради големите студове учениците бяха разпуснати с протоколно решение №1 от 23 II с.г. и утвърдено с №2674 от 2 III с.г. на Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив.
А от 12 III до 14 III т.г. имаше байрямска ваканция.
През настоящата учебна година на учителите при коровското нар. първ. у-ще бе разрешен следния отпуск:
Цветана Пендева отсъствува на 26 XII 1929(свидетелка в съда)
2.Кръстина Джурова – от 10 I до 20 I 1929 год. по болест, разрешена и с №735 от 24 I 1929г. на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив.
3.Мехмед Аф. Ахмов от 4 III – 5 III вкл. 1929 г. дом. Причини
4. Дим. Ив. Коручева от 16 III до 24. III 1929 дом. Причини от Окр. Учил Ин. В гр. Пловдив разрешено с писмо №3739 от 22 III 1929 год.
5.Цветана Ст. Пендева от 4 IV до 6 IV  1929 г. по дом причини.
6.)Кърстина Джурова – от 9 IV до 18 IV по причини на болест – разрешено с предписание №5512 от 24 IV 1929 г. на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив зарегистрирани под №35 от 29 IV 1929 год. на училището ни.

1929 априлий 21:
                От 21 IV до 23 IV год. в с. Лъджене всички учители посещаваха пунктовата коаференция уредена с предписание К4576 от 4 IV 1929 год на Окр. Учил. Ин. в гр. Пловдив – вх. №30 от 15 IV 1929 год.
                От 24 IV до 30 IV вкл. 1929 година ученици учители имаха трудова седмица през която се засадиха дръвчета, край полето Корово – Каменица и др.
                От 1 V до 12 V вкл 1929 год имаха ваканция през която учителите а) Г. Похлупков, Дим. Коручева, Цв. Пендева и Мехмед Аф. Ахмов участваха в екскурзията уредена от Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив в т. IV на Окръжно №1272 от 9 II 1929 г Вх. №9 от 18 II с.г.като ръководството на Г-на Иван Пушкарев пом. Учил. Инспектор при същата инспекция с маршрут Пловдив – Ст. Загора – Казанлък – Габрово – Търново – Русе – Каспичан (Мадара и Плиска) – Варна – Бургас – Пловдив. Която екскурзия продължава цели 11 дни от 2 V 1929 год. до 13 V с. год. включително.
                От 13 V до 16 V 1929 год. по случай тържествата т.е. 1,000 годишнината от Симеоновото царуване и 50 год. от Освобождението на България учебни занятия нямаше – на учениците бе говорено за тия 2 светли дати по повод на които са уредени тържествата.
                От 20 V до 22 с.м. вкл. Учениците бяха распуснати по случай байряма.
                На 25 V 1929 год. всички учители съгл. Окръжно №4901 от 10 IV   1929 год. на Окр. Учил. Инспекция – гласуваха за сленове на Окр. Учил. съвет.
                На 28 V 1929 училището бе посетено от Околийския лекар Д-р Ив. Колчагов, който говори на учениците за слънцето като извор на здравето.

                На 29 май с.г. се произведоха публични беседи а на 31 V 1929 съгласно Окр. №4901 от 10 IV 1929 г. на Окр. Учил Ин. в гр. Пловдив – се раздадоха свидетелствата на учениците с което се приключи учебната 1928-1929 год.

Бележки и коментари