СОУ "Методий Драгинов"

1927-1928 година

 

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

 

Бел. за през уч. 1927-928 година
                Записването на учениците започна на 10 IХ 927 година.
                Учителския персонал е следния.
                1.Георги Н. Похлупков – волнонаемен първ.учител женен с основна заплата 1950 лева IХ клас IV категория.
                2. Георги В. Васев – волн. учител в първ. училище, женен с основна заплата 1870 лв. Х клас IV категория.
                3. Тодор Ив. Ямаков – волнонаемен първ.учител женен с осн. заплата 1870 лв. Х клас IV категория.
                4.Якуп Ибрахивов – учител по турски женен с основна заплата 1500 лв. Х кл. V к
                5.Ахмед Аф. Ахмов – учител по турски женен с основна заплата 1500 лв. Х кл. V к.
                На мястото на Тота П. Тодорова редовна първ. учителка, уволнена по навършени години за пенсия  - със заповед №3434 от 13 IХ 927 г. на Окр.Учил. Инспекция под №14383 от 6 Х 927 г. Велика Карова вол.първ.у-ка кат IV.
                Господина Пом. Окр. Учил Инспектор посети училището на 1.Х. т.г. и произведе административна ревизия на Главния Учител.
                На 27 IХ 927 год. всички ученици придружени от Учителя Похлупков, Васев, Амаков, Ахмов и Шарков направиха екскурзия до местността „Дълбочица“ където прекараха целия ден. На 5 Х 927 год и на 27 V 928 г. училището ни бе ревизирано от Околийския Лекар Цвятко Колчагов, който преглежда всички ученици. От участъковия медицински фелдшер също бе посетено училището ни а именно на 2 V и на 26 V 1928 год.
                През течение на учебната 1927/928 година на 5 ХI 927 г. и на 12 V 928 училището ни бе посетено от Помощник Окр. Учил Инспектор (Г. Ненков) на които дати бяха ревизирани всички учители от него, а на 25 III 928 год същия произведе административна ревизия на училищното счетоводство.
                През същата 927/928 учебна година със заповед №589 от 22 Х 927 г. на Окр. Учил. Инсп. в гр. Пловдив
1.)Учителя Тодор Ив. Ямаков бе преместен на същата длъжност при Колиби Пашово като на 31 Х 927 г. напусна Коровското първ. Нар.у-ще.
2) У-ката Димитрия Н. Калайджиева бе назначена на негово място, която на 31 Х 927 г. встъпи в длъжност учителка при Коровското народно първоначално училище, на основание предписанието №15,779 от 24 Х 927 год на Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив.
927.септемврий.10

Се направи избор – в който всички учители гласуваха за членове на висшия учебен съвет при Мин. на Народното Просвещение.
На 30 III 1928 год. училищното настоятелство в с. Корово държа постановление за преназначаване на постоянно място учителя Г.Н. Похлупков което постановление бе утвърдено на със заповед №213 на Окръжната Учил. Инспекция в гр. Пловдив Вх. №12 от 8 IV 1928 год.
928 априлий 10

 

На 20 април с.г. учил. н-во в с. Корово държа постановление за преназначаването на постоянно място Димитрия Н. Калайджиева, което постановление бе утвърдено от Окр. Учил. Инспекция в гр. Пловдив с заповед №251 от 7 V 928 г. на училището
928 май 2

Настоятелсвото при същото училище реши да се застрахова училищното здание на първ.у-ще в с. Корово за 40,000 лева, покъщнината ри него за 4,000 лв.; пособията и помагалатаза 600 или всичко за сумата 50,000 лева при „Българското общо застрахователно д-во „Орел“ в ст. София. Която застраховка стана на 19 V 1928 година.
                Учебната 1927/1928 година свърши на 3 VI 1928 год. на която дата се раздадоха и свидетелствата на учениците.
                През учебната 1927-1928 год. завърши първия випоск от IV отделение в с. Корово.
927 май 18

Бележки и коментари