СОУ "Методий Драгинов"

1926-1927 година

Записано в първата летописна книга

(започната на 24.Х.1935г., завършена на 19.V.1940г.;
съхранява се в Държавен архив - гр. Пазарджик, Ф.176К от 1. а.е. 4)

За през учебната 1926 – 1927 год. учителския персонал е следния.

1.Тота П. Тодорова – редовна първ. учителка женена с осн. Заплтата 1240 лв II клас IV категория.

2.Георги Н. Похлупков – вол. Първ. у-л женен с осн. заплата 880 лв. Х клас IV катег.

3. Георги В. Васев – вол. първ. учител женен с осн. заплата 880 лв. Х кл. IV катег.

4. Якуп Ибрахимов – у-л по турски женен с осн. Заплата 720 лв. Х клас, V категор.

5. Мехмед Аф. Ахмов – у-л по турски женен с осн. заплата 720 лв, Х кл. V категория

                На мястото на Велика Карова която бе назначена само за до края на уч. 1925-1926 год. е назначен Георги В. Василев на 10 IХ 926 г. с предписание от Окр. Учил. Инспекция под №844. Когато зае мястото си на 15 IХ с.г.  Помощник Окр Учил. Инспектор посети училището на 18 IХ 926 год. и произведе административна ревизия. На 7.Х т.г. учениците от III отделение направиха екскурзия до гара „Долене“ придружени от учителя си, а учениците от I и II отделение бяха изведени в местността „Мариница“. На 10 ноемврий по случай увеличението на персонала бе назначен за една година Тодор Ив. Ямаков – волн. учител женен с осн. заплата 880 лв. Х кл. IV категория.

                На 26 ХII 926 г. и на 14 V 927 година училището ни бе ревизирано от Господина Пом. Окр. Училищен инспектор. Ревизирани бяха и 4-та бъл. Учители по два пъти и на Гл. У-л се направи административна ревизия. Учебните занятия се прекратиха на 2 VI, беседите станаха на 3 VI т.г. а свидетелствата се раздадоха на учениците съгласно Окръжното на Пловд. Окр. Учил. Инспекция под № 6314 от 26 IV 927 год на 5 юний т.г. През отчетната 926/27 год. училището не е затваряно нито един ден. Всички учители с изключение на учителката Тота П. Тодорова която е редовна – се уволниха със заповед №234 от 27 IV т.г. на Пловдивската Окр. Учил. Инспекция като волнонаемни.

P.S. През отчетната година се помина ученичката Дуда Кисимова от I отделение.

На 11 VI Комисията назначена от Господина Плов. Окр. Учил. Инспектор с заповед №1092 от 9.Х.1926 год. за да определи имота за учил. фонд на нар. основно училище в с. Корово се събра в следния състав: Пещ. Пом. Окр. Учил. Инспектор Г. Ненков за председател и членове: Пещерски държ. лесничей илиал – Попов Кмета на с. Корово Махмуд Чикеров и предс. На учил. Н-во Ахмед Сал Юруков, определи за учил. фонд 20 % от годишния приход който се получава от общинската гора.

926 октомврий 1.

 


Първият випуск начално образование

Бележки и коментари