СОУ "Методий Драгинов"

"Човекът във новото време"
(или "Ало, Ало")

Ингегриран урок по БЕЛ, история и музика
(или малко исторически събития по литература с музикален съпровод)


 

Линк за сваляне на видеото в пълен размер

.

„ЧОВЕКЪТ ВЪВ НОВОТО ВРЕМЕ“

Интегриран урок дискусия по български език и литература, история и цивилизация и музика в VIII клас

 • Мотивация за избора на темата, вида на урока и методите:

Изборът на темата и вида на урока са продиктувани от идеята, че в днешно време примерите за доброто и злото, заложени в човешката природа, се диктуват предимно от медиите. След изучаване на стихотворението „Песен за човека“ на Никола Вапцаров на въпроса  „Кои хора са повече в нашето общество – добрите или лошите?“ всички ученици отговориха, че лошите примери преобладават много повече и само един ученик беше разколебан в отговора. Поставихме им задачата да направят подобна анкета сред своите близки и познати и разултатите бяха почти същите. Това ни мотивира да се опитаме да дадем повече примери за доброто в исторически и литературен план, като използваме дискусията и различните стилове музика за постигане на целите. За да е по-интересно и забавно за учениците, пренесохме дискусията във времето на Втората световна война, когато Вапцаров е написал своето стихотворение.

 • Цели на урока:

По литература:

 • Да разбира същността и хуманитарните послания на литературните творби
 • Да извлича от литературния текст аргументативен материал
 • Да представя собствена теза, да аргументира позиция, да подбира доказателствен материал в съответствие с поставената цел
 • Да съпреживява художествения текст, като драматизира откъс от него
 • Умее да създава публично изказване по житейски проблем
 • Умее да участва в дискусия

По история и цивилизация:

 •  Описва хронологическото протичане на дадено събитие.
 •  Представя промени в българското общество, настъпили след покръстването
 • Дава примери за светци-покровители на етническата общност в България, Франция и Англия. Посочва исторически личности, свързани с идеите за монашеството
 • Ориентира се във възможностите на ИКТ за търсене и придобиване на информация. Търси историческа информация със средствата на ИКТ по предварително поставена задача

По музика:

 • Да  откриват междупредметните връзка – литература – музика
 • Да  усетят  общите изразни средства –мелодия, ритъм, рима
 • Да осъзнават  ролята на ритъма в музиката и в поезията
 • Да  уловят  разликата между безмензурната песен /автентична/, безмензурната песен в съвременен аранжимент и съвременната музика с изключително подчертан ритъм

Общи и за трите предмета:

 • Повишаване на социокултурната и литературната компетентност на учениците
 • Създаване на умения за прилагане на придобитите знания в различни области на науката и изкуствата
 • Възпитаване на уважение към универсалните човешки ценности
 • Възпитаване в дух на хуманизъм и толерантност към другите
 • Очаквани резултати:

По литература:

 • Систематизиране, обобщаване и обогатяване на знанията за българската литература чрез „Песен за човека“ на Никола Вапцаров
 • Откриване на основното послание на Вапцаров, изразено чрез вярата му в човека и същевременно прехвърляне на морално-етичните проблеми от творбата в социално-историческия контекст на дискусията Човекът и времето днес
 • Да подхожда креативно към темата, да представи оригинално вярата в доброто в човешката душа

По история и цивилизация:

 •  Установява етническото и религиозно многообразие на българското   общество през XIX-XX век
 • Разбира позитивната роля на съжителството между различни езикови и религиозни общности
 • Разбира позитивното значение на „отвореността" и културните взаимодействия с останалия свят
 • Дава примери и обяснява устойчивост и промени в начина на живот и в ценностите през различните исторически периоди
 • Характеризира идеи за промяна на света и ги свързва с конкретни исторически личности
 • Различава конструктивни от деструктивни идеи и политически проекти.

По музика:

 • Откриват  общите връзки между изучаваните предмети
 • Осъзнават ритъма като важно изразно средство в музиката, в поезията, в   изобразителното изкуство и в математиката
 • Определят ритъма на различни стилове музикални произведения и техния    характер

 

 • Вътрешнопредметни и междупредметни връзки:

Български език и литература 6., 7. и 8.клас
История и цивилизация 6. и 8.клас
Музика 8.клас
Информационни технологии
Театрално и филмово изкуство

 • Използвани дидактически и технически средства:

Учебници по български език и литература за 6., 7. и 8.клас
Учебници по история и цивилизация за 6.и 8.клас
Учебници по музика за 7. и 8. клас
Текстове от печатни и електронни медии
Компютър с мултимедия

 • Използвани форми и методи:

Работа по групи
Ролева игра
Презентация
Изследователска работа
Дискусия
Проектна работа
Хорово изпълнение

 • Етапи в предварителната подготовка:

Оценяване на творческата активност на учениците и избор на клас за        интегрирания урок
Разпределяне на изследователските задачи
Провеждане на анкета от учениците
Разпределение на учениците по групи според мнението им за човека
Подбиране на различни примери за добро и зло
Подбор на песни от различен стил
Разучаване на песен за добротата
Създаване на сценарий и подготовка на ролите
Снимане на клип
Създаване на мултимедийни презентации

 • Ход на урока:
 • Начало – видео за епохата
 • Начало бар
 • Кратка драматизация на част от „Песен за човека“
 • Дискусия  -  „Човекът във новото време“
 • Радиото
 • Клип „Притури се планината“
 • Дискусията се пренася във „Фейс?“
 • Песен за доброто – край