Вход за администратор

Заявление за записване в 1. клас на

СУ "Методий Драгинов"

ДАННИ

 • Вносител на заявлението (име и фамилия
 • телефон за контакт на вносителя на заявлението
 • email за контакт на вносителя на заявлението
 • име на детето
 • Презиме на детето
 • Фамилия на детето
 • ЕГН / ЛНЧ
 • Специфични здравословни проблеми на детето (в т.ч. алергии )

 • Настоящ адрес на детето
 • име и фамилия на личен лекар на детето:
 • Телефон на личния лекар на детето:
 • име на майката
 • презиме на майката
 • фамилия на майката
 • месторабота на майката
 • телефон на майката
 • email на майката
 • име на бащата
 • презиме на бащата
 • фамилия на бащата
 • месторабота на бащата
 • телефон на бащата
 • email на бащата
 • Копие от удостоверение за раждане
  • File
 • Документ от  ГРАО за настоящ адрес на детето (когато идва от друго населено място)

  • File
 • Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП - за детето, кандидатстващо за прием (ако е приложим)

  • File
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (ако е приложим)

  • File
 • Удостоверение за задължително предучилищно образование (представя се след издаване от ДГ)

  • File
 • Желание детето да посещава групата за целодневна организация на учебния ден

 • Информиран съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.