СУ "Методий Драгинов"

Административни услуги

 

Приемане и преместване на ученици

Признаване на завършен клас от чужбина (I - VI клас)

 

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

 

 

Издаване на диплом за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

 

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за определяне реда за достъп до активите и информацията

Заявление за достъп до обществена информация - приложение 1

Приемо-предавателен протокол - приложение 2

Решение за предоставяне на информация - приложение 3

 

Отчет за постъпилите в СУ „Методий Драгинов“ заявления за достъп до обществена информация през 2019 год.