СУ "Методий Драгинов"

Преподаватели в СУ "Методий Драгинов"

преподавателите в СОУ "Методий Драгинов" на 17.09.2012 г. Мильо Келчев

Преподаватели в СУ "Методий Драгинов"
при откриването на 2017/2018 учебна година (15.09.2017 г.)

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ОТ І- Х КЛАС ПРЕЗ 1. СРОК
В СУ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Преподавател

Консултации
 по класове

Ден и час на провеждане

1.

Светла Белева

Іа

Вторник

1210 – 1245

2.

Юлия Тахчиева

I6

Петък

1125 – 1200

3.

Димитър Райчев

Понеделник

1125 – 1200

4.

Велко Радичев

IIа

Вторник

1215 – 1250

5.

Димитрия Обретенова

IIб

Четвъртък

1220 – 1255

6.

Янка Спасова

IIв

Понеделник

1210 – 1245

7.

Мими Карова

ІІIа

Понеделник

1300 – 1340

8.

Ибриям Налбантов

ІІIб

Понеделник

1300 – 1340

9.

Маргарита Дженева

IIIв

Понеделник

1300 – 1340

10.

Албена Бушнакова

IVб

Вторник

1300 – 1340

11.

Емилия Тахчиева

IVв

Вторник

1300 – 1340

12.

Атина Перчинкова

II, ІІI, IV

Сряда

1220 – 1300

13.

Асен Садъков

VI, VІІI , ІX, X

Сряда

1340 - 1425

14.

Еми Чикерова

VIб,в, VIIа,  ІX,  X

Сряда

1340 - 1425

15.

Марияна Радева

Vа , VI, VII, VІІIб, ІX, X

Понеделник

1340 - 1425

16.

Венцислав Атипов

V, VI, VII, VІІI, ІX, X

Петък

1340 - 1425

17.

Мария Водева

VII в, IX а

Вторник

1430- 1515

18.

Елена Боянова

Vа ,VІІIа , ІXа

Четвъртък

1340 - 1425

19.

Миглена Садъкова

VIa, VІІб,в, VIII

Четвъртък

1340 - 1425

20.

Медиха Мазълова

Vб ,VII, VIII, ІX, X

Сряда

1340 - 1425

21.

Емине Болутова

VI

Четвъртък

1340 - 1425

22.

Василка Вецова

VII , VІІI

Понеделник

1340 - 1425

23.

Джумалие Чолакова

V , IXб

Понеделник

1340 - 1425

24.

Светла Кадьова

VIa, VІІа, VIIIа, ІX, X

Четвъртък

1435 - 1520

25.

Роза Кафеджиева

VIа,б , ІXб, X

Четвъртък

1340 - 1425

26.

Гергана Манушова

Vб, VІІIб, ІXб

Четвъртък

1340 - 1425

27.

Милен Налбантов

V - X

Сряда

1340 - 1425

28.

Сузана Шаркова

VІІ , VІІI, ІX, X

Четвъртък

1340 - 1425

29.

Елка Джуракова

VІІ , VІІIб, IXб, Xб

Четвъртък

1435 - 1520

30.

Виктория Хаджиева

V

Четвъртък

1340 - 1425

 

г р а ф и к за провеждане на втори час на класа за консултиране на родители и ученици през първия срок на 2018/2019 учебна година

Клас

Ден и час на провеждане

Класен ръководител

Іа

Вторник

1245 – 1320

Светла Белева

I6

Сряда

1125 – 1200

Юлия Тахчиева

Четвъртък

1130 – 1210

Димитър Райчев

  IIа

Петък

1215 – 1250

Велко Радичев

 IIб

Петък

1220 – 1255

Димитрия Обретенова

 IIв

Вторник

1210 – 1245

Янка Спасова

ІІIа

Вторник

1130 – 1210

Мими Карова

ІІIб

Четвъртък

1210 – 1250

Ибриям Налбантов

ІІIв

Вторник

1130 – 1210

Маргарита Молова-Дженева

IVа

Четвъртък

1130 – 1210

Албена Бушнакова

IVб

Четвъртък

1210 – 1250

Емилия Тахчиева

Вторник

1425 – 1510

Любка Папаркова

Петък

1245 – 1330

Диана Стаматова

VIа

Вторник

1245 – 1330

Асен Садъков

VIб

Вторник

1425 – 1510

Венера Тодорова

VIв

Вторник

1245 – 1330

Еми Чикерова

VIIа

Четвъртък

1150 – 1235

Марияна Радева

VIIб

Вторник

1150 – 1235

Венцислав Атипов

VIIв

Вторник

1150 – 1235

Мария Водева

VIIIa

Сряда

1245 – 1330

Сузана Шаркова

VIIIб

Четвъртък

1150 – 1235

Миглена Садъкова

IХа

Понеделник

1300 – 1345

Ахмед Юруков

IХб

Сряда

1150 – 1235

Красимира Пачалова

Ха

Сряда

1150 – 1235

Медиха Мазълова

Хб

Сряда

1150 – 1235

Емине Болутова

 

 

 

В НАЧАЛОТО