СУ "Методий Драгинов"

Дневен и седмичен режим

 Начало на учебния ден, продължителност на учебните часове и почивките /междучасията/ между тях

НАЧАЛО  НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Начален етап
І-ІІ клас

Начален етап
ІІІ-ІV клас

Прогимназиален етап V-VІІ клас

Гимназиален етап
VIII - IХ клас

от 8:15 ч.

от 8:00 ч.

от 8:00 ч.

от 8:00 ч.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

I-II клас

III-IV клас

V-ХII клас

35 минути

40 минути

45 минути

  • Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути
  • След третия учебен час е осигурена почивка от 20 минути

 

 

 

   Дневен режим на 1. - 2. клас

 

учебен
час

начало и край на учебния час

1.

  8:15 –   8:50

2.

  9:00 –   9:35

3.

  9:45 – 10:20

ГОЛЯМО  МЕЖДУЧАСИЕ

4.

10:40 – 11:15

5.

11:25 – 12:00

6.

12:10 – 12:45

 

    Дневен режим на 3. - 4. клас

 

учебен
час

начало и край на учебния час

1.

  8:00 –   8:40

2.

  8:50 –   9:30

3.

  9:40 – 10:20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4.

10:40 – 11:20

5.

11:30 – 12:10

6.

12:20 – 13:00

 

    Дневен режим на 5. - 9. клас

учебен
час

   начало и край на учебния час

1.

  8:00 –   8:45

2.

  8:55 –   9:40

3.

  9:50 – 10:35

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4.

10:55 – 11:40

5.

11:50 – 12:35

6.

12:45 – 13:30

7.

13:40 – 14:25

 Целодневна организация на учебния ден.

  • Заниманията с учениците в групите за ЦДО се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни часове за съответния клас, съгласно чл.22, чл.1 от Наредба №10/01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.
  • Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат по утвърден график от 12:00 до 18:00 и се разпределят, както следва:

I - II  клас

ІІІ - ІV клас

1

Самоподготовка – 2 часа по  35 минути

Самоподготовка – 2 часа по  40 минути

2

Занимания по интереси - 2 часа по  35 минути

Занимания по интереси – 2 часа по  40 минути

3

Организиран отдих – 2 часа по  35 минути.

Организиран отдих – 2 часа по  40 минути

 СЕДМИЧЕН РЕЖИМ

І. Учебните занятия в Средно училище „Методий Драгинов” се провеждат от понеделник до петък включително по утвърдено седмично разписание.

ІI. След приключване на редовните учебни занятия по утвърдени от директора графици се провеждат:

  • Извънкласни форми
  • Факултативни часове и часовете по СИП
  • Заседания на ПС, на МО и на постоянни и временни комисии
  • Консултации с ученици и родители
  • Дейности за обща подкрепа за личностно развитие

 

 

 

В НАЧАЛОТО