СУ "Методий Драгинов"

План прием за учебната 2019/2020 година

 

Държавен план - прием в 8. клас (след завършен 7. клас)

  График на дейностите по приемането на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019 - 2020 г.,

1. Профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език – 1 брой –

профил „Природни науки“

с профилиращи предмети:
по Наредба №7/11.08.2016 г.   за профилираната подготовка – Биология и здравно  образование и Химия и опазване на околната среда;
по решение на педагогическия съвет – английски език и ФВС.
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – биология и ЗО и ФВС

 

 

2. Паралелка за придобиване на  професионална квалификация с разширено изучаване на английски език – 1 брой -

специалност „Производство на облекло от текстил“,  

професия „Оператор в производство на облекло“ – втора квалификационна степен.


Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – БЕЛ и изобразително изкуство

 

3. Паралелка за придобиване на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език -1 брой -

специалност „Автотранспортна техника“,

професия „Техник по транспортна техника“ - трета квалификационна степен.


Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – БЕЛ и Технологии и предприемачество

 

 

План - прием в 1. и 5. клас
за учебната 2019/2020 година

 

Заповед на директора за план - прием в 1. и 5. клас учебната 2019/2020 година

График на дейностите по прием на ученици в първи клас и комисия за изпълнение на училищния план – прием за учебната 2019/2020

I.План – прием в I клас:

 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 22;
 • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

II. План – прием в V клас:

 • Брой паралелки – 2;
 • Брой на местата в паралелките – 29;
 • Организация на учебния ден – полудневна;
 • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

III.Целодневна организация на учебния ден:

 • I клас – 2 /две/ групи
 • II клас –2 /две/ групи
 • III клас - 2 /две/ групи
 • IV клас -  2 /две/ групи

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление по образец;

2. Копие на удостоверение за раждане на детето;

3. Удостоверение за задължително предучилищно образование-оригинал (представя се до 11.06.2019 г.).