СУ "Методий Драгинов"

План прием за учебната 2018/2019 година

Държавен План - прием в 8. клас (след завършен 7. клас)

Профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език

Профил: „Природни науки“

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда; Английски език и ФВС

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване: НВО-БЕЛ (удвоена оценка); НВО-математика (удвоена оценка); оценки от свидетелството за завършено основно образование  - Биология и здравно образование и ФВС

 

Паралелка за придобиване на професионална квалификация по специалността:
„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

Професия: МОДЕЛИЕР – ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици:13
Балообразуване: НВО-БЕЛ (удвоена оценка); НВО-математика (удвоена оценка); оценки от свидетелството за завършено основно образование  - БЕЛ и изобразително изкуство.

 

Паралелка за придобиване на професионална квалификация по професията:
„Техник по транспортна техника“

с придобиване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство

Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 13
Балообразуване: НВО-БЕЛ /удвоена оценка/; НВО-математика /удвоена оценка/; Оценки от свидетелството за завършено основно образование - БЕЛ и Технологии

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

20.06 – 26.06.2018г. вкл.: ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

До 03.07.2018г.: Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-ви етап на класиране

04.07 – 06.07.2018г. вкл.: ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ на 1-ви етап и подаване на заявления за 2-ри етап

До 12.07.2018г. вкл.: Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ри етап на класиране

13.07 – 17.07.2018г. вкл.: ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ от 2-ри етап и подаване на заявления за 3-ти етап

19.07.2018г. вкл.: Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 2-ри етап на класиране

20.07 – 24.07.2018г. вкл. .:ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в 3-ти етап на класиране

До 26.07.2018г. вкл.: Обявяване на списъците с приетите ученици на 3-ти етап на класиране

27.07 – 30.07.2018г.: вкл. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ от 3-ти етап

02.08.2018г. вкл.: Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 3-ти етап на класиране

 

 

План - прием в 1. клас

Заявление за записване на ученици в 1. клас за учебната 2018/2019 година

Заповед на директора за план-приема в 1. клас

 

  • Брой паралелки – 3;
  • Брой на местата в паралелките – според ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и ДОС за финансиране на институциите;
  • Организация на учебния ден – целодневна, по реда на чл.20, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация на дейностите в училищното образование ;
  • Избираеми и факултативни учебни часове – според интересите на учениците и възможностите на училището.

График на дейностите по прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2018/2019 година .

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за първи етап на класиране:

  • Заявление по образец
  • Копие на удостоверение за раждане

до 31.05.2018 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

04.06.2018 г.

3.

Записване на приетите от първи етап на класиране ученици чрез представяне на:

  • Удостоверение за задължително предучилищно образование - оригинал

от 04.06.2018 г.
до 11.06.2018 г.

4.

Обявяване на списъците на записалите се ученици по паралелки и броя на незаетите места след първи етап на класиране

12.06.2018 г.

5.

Попълване на свободните места

от 13.06.2018 г.
до началото на учебната година

6.

Обявяване на списъците на приетите ученици след попълване на свободните места в паралелките

14.09.2018 г.

7.

Изпращане на сведение до Община Велинград за децата, записани в първи клас за учебната 2018/2019 година.

17.09.2018 г.