Уроци:
 1. Началото на Новото време
 2. Новият свят
 3. Новата религия
 4. Религиозните войни
 5. Общество и държава в зората на модерната епоха
 6. Всекидневният живот на европейците през ХVІІ и ХVІІІ век
 7. Османската империя през ХVІ - ХVІІ век
 8. Англия - ограничената монархия
 9. Франция - абсолютната монархия
 10. Русия - изгряващата сила
 11. Европейските контрасти
 12. Просвеще-нието
 13. Американ-ската революция
 14. Френската революция
 15. Франция и Европа в годините на Наполеон
 16. Индустриал-ната революция
 17. Общ. движения и пол. учения в Европа през пър. пол. на ХІХ век
 18. Нации и национализъм в Европа
 19. Европа на кръстопът
 20. Пролетта на народите
 21. Цивилиза-цията на индустриал-ната епоха
 22. Триумфът на националната идея
 23. Османската империя - болният човек на Европа
 24. Балканското възраждане
 25. Нации и национални движения на Балканите
 26. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите
 27. Османската империя по пътя на модерниза-цията
 28. Животът на Балканите през ХІХ век
 29. Раждането на свободна България
 30. САЩ през ХІХ век
 31. Азия и предизвика-телствата на модерния свят
 32. Латинска Америка
 33. Завладява-нето на Черния континент
 34. Държава и общество (1870-1914)
 35. България в модерната епоха
 36. Духовният живот в началото на ХХ век
 37. Кризи и дипломация – Евпопа по пътя към войната