Уроци:
 1. Цивили-зацията на ХХ век
 2. Голямата война
 3. Съдбата на народите след войната
 4. Руската империя - кризата и революцията на болшевиките
 5. Дипломация на цилиндрите и моржовите мустаци
 6. САЩ и големите западно-европейски държави след войната
 7. Етнически, национални и морални ценности в индустриал-ната епоха
 8. Гражданинът на индустриалния век и религията
 9. Социални и политически движения в Новия свят
 10. Индустриални-те държави през 20-те години на ХХ век
 11. Голямата депресия
 12. Фашизмът
 13. Наследниците на Руската империя преустройват живота на милиони
 14. Среща с нациите на Пиринейския полуостров и Северо-западна Европа
 15. Историчес-ката съдба на малките държави в Северна и Централна Европа
 16. Балканите - земя на общности със сродна история и настояще
 17. Българската нация и държава в европейското семейство
 18. Пробуждането на бедните във века на демокрацията
 19. Култура и чувстви-телност в съвременния свят
 20. Версайско-вашингтон-ската система (1924-1938)
 21. Стихиите на експанзио-низма в мирно време (1938-1939)
 22. Светът в тревожните дни на предвоенната криза
 23. Жертвоприно-шението на Полша и първи етап на Втората световна война
 24. Нови фронтове в Европа, Азия и Световния океан (1941-1942)
 25. Прелом в хода на войната (1943-1944)
 26. Гневът на народите срещу фашизма
 27. Победа на Антихитле-ристката коалиция и край на войната
 28. Морални ценности и политически реалности на следвоенния свят
 29. Международ-ната политика и началото на нова конфронтация (1945-1955)
 30. Феноменът деколонизация
 31. Япония се възражда и просперира
 32. Общи процеси и тенденции в развитието на индустриал-ните държави
 33. Американска-та демокрация в най-ново време
 34. Западно-европейските демокрации през втората половина на ХХ век
 35. От Европейска общност към Европейски съюз
 36. Съветският съюз – проблеми и противоречия (50–80-те години)
 37. Превратности в историческата съдба на източно-европейските държави (1950-1989)
 38. Модели на обновление и демокра-тизация в страните от Източна Европа
 39. Феноменът нови индустриални сили
 40. Дипломация на конфронта-цията и сътрудни-чеството
 41. Локални конфликти и огища на напрежение в съвременния свят