СУ "Методий Драгинов"

Документи

Годишен план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

Актуализиран правилник за дейността на Средно училище Методий Драгинов за учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 1

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 2

Правилник за дейността на Средно училище "Методий Драгинов" за учебната 2018/2019 година

Училищна програма за повишаване на качеството на образование в средно училище „Методий Драгинов”

Етичен кодекс на СУ "Методий Драгинов"

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения