ИСУ "Методий Драгинов"

   Обучене в условията на COVID-19

 

   ГРАФИК НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ОТ 4.02.2021 г.

 

   Свободни места за ученици

 

   Годишен план за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

 

   Правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2020/2021 година

 

    Училищни учебни планове за 2020/2021 учебна година - НЕ, ПЕ, ГЕ

 

   Програма за повишаване качеството на образованието

 

    Стратегия за развитие на СУ "Методий Драгинов" за периода 2016 - 2020 година

 

    План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището за периода 2016 - 2020 година

 

   План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

 

   Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения

 

   Етичен кодекс на училищната общност

 

   Отчети за изпълнение на бюджета

 

   Защита на личните данни

 

   Административни услуги

 


Форми на
обучение


Проекти

Профил на
купувача


Документи

Директория
на Директора